Sigles UIB

A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M-N-O-P-Q-R-S-T-U-V-W-X-Y-Z 

A

ANECA

CA Agència Nacional d’Avaluació de la Qualitat i Acreditació

ES Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación

EN National Agency for Quality Assessment and Accreditation

 

AQUIB

CA Agència de Qualitat Universitària de les Illes Balears

ES Agencia de Calidad Universitaria de las Illes Balears

EN University Quality Agency of the Balearic Islands

 

B

 

BATLAT

CA Laboratori de Conducta i Tecnologia

ES Laboratorio de Conducta i Tecnología

EN Behaviour And Technology Laboratory

 

BMC

CA Grup de Recerca de Biomedicina Molecular Cel·lular 

ES Grupo de Investigación de Biomedicina Molecular Celular

EN Molecular Cell Biomedicine Research Group

 

BIOCANCER

CA Grup de Recerca de Biologia Cel·lular del Càncer

ES Grupo de Investigación de Biología Celular del Cáncer

EN Cancer Cell Biology Research Group

C

 

CAC

CA Centre d’Autoaprenentatge de Català

ES Centro de Autoaprendizaje de Catalán

EN Self-access Centre for Catalan

 

CARHU

CA Comissió Assessora de Recursos Humans

ES Comisión Asesora de Recursos Humanos

EN Human Resources Advisory Commission

 

CD2

CA Centre de Documentació en Cooperació al Desenvolupament

ES Centro de Documentación en Cooperación al Desarrollo

EN Centre for Documentation on Cooperation for Development

 

CEDOC

CA Centre d’Estudis i Documentació Contemporània

ES Centro de Estudios y Documentación Contemporánea

EN Centre for Contemporary Studies and Documentation

 

CEP

CA Centre d’Estudis de Postgrau

ES Centro de Estudios de Posgrado

EN Centre for Postgraduate Studies

 

CER

CA Comitè d'Ètica de la Recerca

ES Comité de Ética de la Investigación

EN Research Ethics Committee

 

CESAG

CA Centre d'Ensenyament Superior Alberta Giménez

ES Centro de Enseñanza Superior Alberta Giménez

EN Alberta Giménez Centre for Higher Education

 

CEU

CA catedràtic -a d’escola universitària

ES catedrático -ca de escuela universitaria

EN university college professor

 

CGQ

CA Comissió de Garantia de Qualitat

ES Comisión de Garantía de Calidad

EN Quality Assurance Commission

 

CTS_DC

CA Grup de Recerca de Ciència, Tecnologia i Societat. Didàctica de la Ciència

ES Grupo de Investigación de Ciencia, Tecnología y Sociedad. Didáctica de la Ciencia

EN Science, Technology and Society. Didactics of Science Research Group 

 

CUD

CA cooperació universitària al desenvolupament

ES cooperación universitaria al desarrollo

EN university development cooperation

 

CRE

CA Centre de Recerca Econòmica UIB - Sa Nostra (CRE UIB - Sa Nostra)

ES Centro de Investigación Económica UIB - Sa Nostra (CRE UIB - Sa Nostra)

EN Centre for Economic Research UIB - Sa Nostra (CRE UIB - Sa Nostra)

 

CSIC

CA Consell Superior d'Investigacions Científiques

ES Consejo Superior de Investigaciones Científicas

EN Spanish National Research Council

 

CTI@UIB

CA Centre de Tecnologies de la Informació de la Universitat de les Illes Balears

ES Centro de Tecnologías de la Información de la Universidad de las Illes Balears

EN Information Technology Centre of the University of the Balearic Islands

 

CU

CA catedràtic -a d’universitat

ES catedrático -ca de universidad

EN full professor

 

D

 

DELE

CA Diploma d’Espanyol com a Llengua Estrangera

ES Diploma de Español como Lengua Extrangera

EN Diploma in Spanish as a Foreign Language

 

DIRCOM

CA Direcció de l'Estratègia de Comunicació i Promoció Institucional

ES Dirección de la Estrategia de Comunicación y Promoción Institucional 

EN Directorate of Communication Strategy and Institutional Advancement

 

DOIP

CA Departament d’Orientació i Inserció Professional

ES Departamento de Orientación e Inserción Profesional

EN Careers Guidance and Placement Department

 

ECTS

CA European Credit Transfer System

ES European Credit Transfer System

EN European Credit Transfer System

 

EDUIB

CA Escola de Doctorat

ES Escuela de Doctorado

EN Doctoral School

 

E

 

ECYCS

CA Grup de Recerca en Educació, Comunicació i Qualitat en Salut

ES Grupo de Investigación en Educación, Comunicación y Calidad en Salud

EN Education, Communication and Quality in Health Research Group

 

EEES

CA espai europeu d’educació superior

ES espacio europeo de educación superior

EN European higher education area

 

EIC

CA Grup de Recerca en Educació i Ciutadania

ES Grupo de Investigación en Educación y Ciudadanía

EN Education and Citizenship Research Group

 

F

 

FCI

CA Fundació Càtedra Iberoamericana a la Universitat de les Illes Balears

ES Fundación Cátedra Iberoamericana en la Universidad de las Illes Balears

EN Iberoamerican Chair Foundation at the University of the Balearic Islands

FUEIB

CA Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears

ES Fundación Universidad-Empresa de las Illes Balears

EN University-Enterprise Foundation of the Balearic Islands

 

FuGUIB

CA Fundació General de la Universitat de les Illes Balears

ES Fundación General de la Universidad de las Illes Balears

EN University of the Balearic Islands General Foundation

 

G

 

GICAS

CA Grup d’Investigació en Cures i Atenció a la Salut

ES Grupo de Investigación en Cuidados y Atención a la Salud

EN Health Care and Service Delivery Research Group

 

GIFES

CA Grup d’Investigació i Formació Educativa i Social

ES Grupo de Investigación y Formación Educativa y Social

EN Social and Educational Training and Research Group

 

GMEIN

CA Grup de Recerca de Metabolisme Energètic i Nutrició

ES Grupo de Investigación de Metabolismo Energético y Nutrición

EN Energy Metabolism and Nutrition Research Group

 

GRAiE

CA Grup de Recerca en Art i Educació

ES Grupo de Investigación en Arte y Educación

EN Arts and Education Research Group

 

GRG

CA Grup de Relativitat i Gravitació

ES Grupo de Relatividad y Gravitación

EN Relativity and Gravitation Group 

 

GREID

CA Grup de Recerca de l’Escola Inclusiva i la Diversitat

ES Grupo de Investigación de la Escuela Inclusiva y la Diversidad

EN Inclusive Schooling and Diversity Research Group

 

GTE

CA Grup de Recerca de Tecnologia Educativa

ES Grupo de Investigación de Tecnología Educativa

EN Educational Technology Research Group

 

I

 

IAC3

CA Institut d’Aplicacions Computacionals de Codi Comunitari

ES Instituto de Aplicaciones Computacionales de Código Comunitario

EN Institute of Applied Computing & Community Code

 

ICE

CA Institut de Ciències de l’Educació

ES Instituto de Ciencias de la Educación

EN Institute for Education Sciencies

 

IdISBa

CA Institut d’Investigació Sanitària Illes Balears

ES Instituto de Investigación Sanitaria Islas Baleares

EN Balearic Islands Health Research Institute

 

IEHM

CA Institut d’Estudis Hispànics en la Modernitat

ES Instituto de Estudios Hispánicos en la Modernidad

EN Institute for Hispanic Studies in Modernity

 

IFISC

CA Institut de Física Interdisciplinària i Sistemes Complexos

ES Instituto de Física Interdisciplinar y Sistemas Complejos

EN Institute for Cross-Disciplinary Physics and Complex Systems

 

IMEDEA

CA Institut Mediterrani d’Estudis Avançats

ES Instituto Mediterráneo de Estudios Avanzados

EN Mediterranean Institute for Advanced Studies

 

INAGEA

CA Institut d’Investigacions Agroambientals i d’Economia de l’Aigua

ES Instituto de Investigaciones Agroambientales y de Economía del Agua

EN Agro-Environmental Research and Water Economics Institute

 

INIA

CA Institut Nacional d'Investigació i Tecnologia Agrària i Alimentària

ES Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria

EN National Institute for Agricultural and Food Research and Technology

 

IRIE

CA Institut de Recerca i Innovació Educativa   

ES Instituto de Investigación e Innovación Educativa 

EN Institute for Educational Research and Innovation

 

IUNICS

CA Institut Universitari d’Investigacions en Ciències de la Salut

ES Instituto Universitario de Investigaciones en Ciencias de la Salud

EN University Institute for Research into Health Sciences

 

L

 

LabCSD

CA Laboratori de Conducta i Sistemes Dinàmics

ES Laboratorio de Conducta y Sistemas Dinámicos

EN Behavioural and Dynamic Systems Laboratory

 

LaboRA 

CA Laboratori de Radioactivitat Ambiental

ES Laboratorio de Radioactividad Ambiental

EN Environmental Radioactivity Laboratory 

 

LADAT

CA Unitat d’Animació i Tecnologies Audiovisuals

ES Unidad de Animación y Tecnologías Audiovisuales

EN Animation and Audiovisual Technologies Unit

 

LAIA@UIB

CA Laboratori d'Aplicacions de la Intel·ligència Artificial de la UIB

ES Laboratorio de Aplicaciones de la Inteligencia Artificial de la UIB

EN  Laboratory for Artificial Intelligence Applications at the UIB

 

LBNB

CA Laboratori de Biologia Molecular, Nutrició i Biotecnologia

ES Laboratorio de Biología Molecular, Nutrición y Biotecnología

EN Molecular Biology, Nutrition and Biotechnology Laboratory

 

LIA

CA Laboratori Interdisciplinari per a la Innovació Agrària

ES Laboratorio Interdisciplinario para la Innovación Agraria

EN Interdisciplinary Laboratory for Agricultural Innovation

 

LICLE 

CA Laboratori d'Investigació en Complexitat i Lingüística Experimental

ES Laboratorio de Investigación en Complejidad y Lingüística Experimental

EN Research Laboratory in Complexity and Experimental Linguistics

 

LIDIB

CA Laboratori Interdisciplinari de Drets i Llibertats de les Illes Balears

ES Laboratorio Interdisciplinario de Derechos y Libertades de las Illes Balears

EN Interdisciplinary Laboratory for Rights and Freedoms of the Balearic Islands

 

LIECT

CA Laboratori Interdisciplinari d'Economia Circular i Turisme

ES Laboratorio Interdisciplinario de Economía Circular y Turismo

EN Interdisciplinary Laboratory for Circular Economy and Tourism

 

LIFAC

CA Laboratori sobre Família i Modalitats de Convivència

ES Laboratorio sobre Familia y Modalidades de Convivencia

EN Family and Coexistence Laboratory

 

LINCC UIB

CA Laboratori Interdisciplinari sobre el Canvi Climàtic de la UIB

ES Laboratorio Interdisciplinario sobre el Cambio Climàtico de la UIB

EN Interdisciplinary Climate Change Laboratory of the UIB

 

LQA2

CA Laboratori de Química Analítica Ambiental

ES Laboratorio de Química Analítica Ambiental

EN Environmental Analytical Chemistry Laboratory

 

LSH

CA Laboratori de Sistemàtica Humana

ES Laboratorio de Sistemática Humana

EN Human Systematics Laboratory

 

LTIM

CA Laboratori de Tecnologies de la Informació i Multimèdia

ES  Laboratorio de Tecnologías de la Información y Multimedia

EN Information Technologies and Multimedia Laboratory

M

MarES

CA Grup de Recerca d’Ecologia Marina i Sistemàtica

ES Grupo de Investigación de Ecología Marina y Sistemática

EN Marine Ecology and Systematics Research Group

 

MECR

CA Marc europeu comú de referència per a les llengües

ES Marco común europeo de referencia para las lenguas

EN Common European Framework of Reference for Languages

 

Mus&Art Lab

CA Laboratori de Música i Art

ES Laboratorio de Música y Arte

EN Music and Art Laboratory

N

NUO

CA Grup de Recerca de Nutrigenòmica i Obesitat

ES Grupo de Investigación de Nutrigenómica y Obesidad

EN Nutrigenomics and Obesity Research Group
 

O

OCDS

CA Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat

ES Oficina de Cooperación al Desarrollo y Solidaridad

EN Cooperation for Development and Solidarity Office

 

OCIHE 

CA Oficina de Convergència i Harmonització Europea 

ES Oficina de Convergencia y Harmonización Europea

EN European Convergence and Harmonization Office
 

OGAS 

CA Oficina de Gestió Ambiental i Sostenibilitat 

ES Oficina de Gestión Ambiental y Sostenibilidad

EN Environmental Management and Sustainability Office

 

OIMO-IB

CA Observatori de l'Aigua de les Illes Balears

ES Observatorio del Agua de las Illes Balears

EN Interdisciplinary Observatory for Mobility in the Balearic Islands
 

OPE

CA Oficina de Projectes Europeus

ES Oficina de Proyectos Europeos

EN Office for European Projects

OSIB

CA Observatori Social de les Illes Balears 

ES Observatorio Social de las Illes Balears

EN Social Observatory of the Balearic Islands
 

OSR

CA Oficina de Suport a la Recerca

ES Oficina de Apoyo a la Investigación

EN Research Support Office

 

OTRI

CA Oficina de Transferència de Resultats d’Investigació

ES Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación

EN Research Results Transfer Office

 


OUSIS

CA Oficina d'Universitat Saludable i Sostenible

ES Oficina de Universidad Saludable y Sostenible

EN Office for Healthy and Sustainable University

P

PACiS

CA Programa d'Atenció a les Altes Capacitats Intel·lectuals

ES Programa de Atención a las Altas Capacidades Intelectuales

EN Talented and Gifted Students Programme

 

PAS

CA personal d’administració i serveis

ES personal de administración y servicios

EN administrative staff

 

PDI

CA personal docent i investigador

ES personal docente e investigador

EN academic staff

 

PortUIB

CA Programa d'Orientació i Transició a la Universitat

ES Programa de Orientación y Transición a la Universidad

EN University Transition and Orientation Programme

 

POTU

CA Programa d’orientació i transició a la Universitat

ES Programa de orientación y transición a la Universidad

EN Orientation and transition to the University programme

 

PROAP-UIB

CA Programa d’assessorament psicològic i educatiu

ES Programa de Asesoramiento Psicológico y Educativo

EN Psychological and Educational Advice Programme

R

R+D+I

CA recerca, desenvolupament i innovació

ES investigación, desarrollo e innovación

EN research, development and innovation

 

RUCT

CA Registre d’Universitats, Centres i Títols

ES Registro de Universidades, Centros y Títulos

EN Registry of Universities, Centres and Titles

S

SAC

CA Servei d’Activitats Culturals

ES Servicio de Actividades Culturales

EN Cultural Activities Service

 

SAGA

CA Servei d'Alumnes i Gestió Acadèmica

ES Servicio de Alumnos y Gestión Académica

EN Student and Academic Management Service

 

SAT

CA Servei d'Alumnes i Títols

ES Servicio de Alumnos y Títulos

EN Student and Degrees Service

 

SBD

CA Servei de Biblioteca i Documentació

ES Servicio de Biblioteca y Documentación

EN Library and Documentation Service

 

SCC

CA Servei de Control i Comptabilitat

ES Servicio de Control y Contabilidad

EN Financial Control and Accounting Service

 

SCT

CA Serveis Cientificotècnics

ES Servicios Cientificotécnicos

EN Scientific & Technical Services

 

SEQUA

CA Servei d’Estadística i Qualitat Universitària

ES Servicio de Estadística y Calidad Universitaria

EN Statistics and University Quality Service

 

SET

CA suplement europeu al títol

ES suplemento europeo al título

EN European Diploma Supplement

EN DS

 

SI UIB

CA Servei d’Informació

ES Servicio de Información

ES Information Service

 

SIGT

CA Servei de Sistemes d'Informació Geogràfica i Teledetecció

ES Servicio de Sistemas de Información Geográfica y Teledetección

EN Geographical Information System and Remote Sensing Service
 

SNSS

CA Servei de Nòmines i Seguretat Social

ES Servicio de Nóminas y Seguridad Social

EN Payroll and Social Security Service


SPCIUT

CA Servei de Patrimoni, Contractació, Infraestructura i Unitat Tècnica

ES Servicio de Patrimonio, Contratación, Infraestructura y Unidad Técnica

EN Assets, Contracts and Infrastructures Service and Technical Unit

 

SRAV

CA Servei de Recursos Audiovisuals

ES Servicio de Recursos Audiovisuales

EN Audiovisuals Service

 

SRH

CA Servei de Recursos Humans

ES Servicio de Recursos Humanos

EN Human Resources Service

 

SRI

CA Servei de Relacions Internacionals

ES Servicio de Relaciones Internacionales

EN International Relations Service

 

SSIGT

CA Servei de Sistemes d’Informació Geogràfica i Teledetecció

ES Servicio de Sistemas de Información Geográfica y Teledetección

EN Geographical Information System and Remote Sensing Service


SUAP 

CA Servei Universitari d'Atenció Psicològica 

ES Servicio Universitario de Atención Psicológica

EN University Psychological Support Service

T

TEU

CA professor -a titular d'escola universitària

ES profesor -a titular de escuela universitaria

EN university school associate professor [US]

EN university school senior lecturer [UK]

 

TEU int.

CA professor -a titular d'escola universitària interí -ina

ES profesor -a titular de escuela universitaria interino -na

EN tenure-track university college lecturer

 

TFG

CA treball de fi de grau

ES trabajo de fin de grado

EN bachelor’s thesis

 

TFM

CA treball de fi de màster

ES trabajo de fin de máster

EN master's thesis

 

TU

CA professor -a titular d’universitat

ES profesor -ra titular de universidad

EN university lecturer

 

TU int.

CA professor -a titular d’universitat interí -ina

ES profesor -ra titular de universidad interino -na

EN tenure-track university lecturer

U

UAA

CA Unitat d’Atenció a l’Alumne

ES Unidad de Atención al Alumno

EN Student Services Centre

 

UAPI

CA Unitat d’Assessorament Psicològic Infantil

ES Unidad de Asesoramiento Psicológico Infantil

EN Child Psychological Counselling Unit

 

UGEG

CA Unitat de Gestió dels Estudis de Grau

ES Unidad de Gestión de los Estudios de Grado

EN Undergraduate Studies Management Unit

 

UGEP

CA Unitat de Gestió dels Estudis de Postgrau

ES Unidad de Gestión de los Estudios de Postgrado

EN Postgraduate Studies Management Unit

 

UIB

CA Universitat de les Illes Balears

ES Universidad de las Illes Balears

EN University of the Balearic Islands

 

UNITCIB

CA Unitat d'Innovació Tecnològica en Ciberseguretat

ES Unidad de Innovación Tecnológica en Ciberseguridad

EN Cybersecurity Technology Innovation Unit

 

UOM

CA Universitat Oberta per a Majors

ES Universidad Abierta para Mayores

EN Open University for Seniors

 

UVJIA

CA Unitat d'Innovació en Videojocs i Intel·ligència Artificial

ES Unidad de Innovación en Videojuegos e Inteligencia Artificial

EN Video Game and Artificial Intelligence Unit

X

XVU 

CA Xarxa Vives d'Universitats

ES Red Vives de Universidades

EN Vives Network of Universities
 

Darrera actualització: novembre de 2022