Guia de denominacions de la UIB

Presentació

Presentam aquesta Guia de denominacions de la UIB com un ajut per a la comunitat universitària per implantar un model unificat de denominacions per als càrrecs, òrgans de govern i representació, centres i departaments, oficines i serveis de la UIB. Hi trobareu la denominació oficial en català, juntament amb l’equivalent en castellà i en anglès.

El document pretén ser una eina de referència i consulta per consolidar la imatge institucional dins el procés d’internacionalització de la UIB. Per això, recomanam l’ús d’aquestes denominacions, tant les oficials com les equivalents en altres llengües.

La guia s’anirà completant i actualitzant, no només amb més denominacions, sinó també amb altres llengües.

Per a qualsevol consulta, dubte o suggeriment, us podeu adreçar al Gabinet de Terminologia, magdalena.ramon@uib.cat, ext. 30 62, Son Lledó.

El Secretari General

Introducció

La Guia de denominacions de la UIB recull les denominacions en català, castellà i anglès. Es presenta ordenada alfabèticament a partir del terme català. Cada denominació va acompanyada de la categoria gramatical, tant si es tracta de noms comuns com si es tracta de noms propis. Si s’ha considerat necessari per entendre un concepte o per informar d’alguna dada, en alguns casos s’hi han afegit notes aclaridores.

La selecció de les denominacions s’ha fet a partir de l’arbre de camp que acompanya aquesta guia. Pel que fa a les grafies, el criteri que s’ha seguit és posar els noms tal com apareixen als documents oficials: FOU, reials decrets o convenis.

En relació amb el contingut, cal dir que hi ha algunes denominacions que estan molt consolidades, com poden ser les dels departaments o de les facultats, que difícilment canviaran de nom. N’hi ha d’altres, però, que canvien més sovint, com és el cas dels diferents vicerectorats, perquè s’hagi produït un canvi de govern o per decisió del Consell de Direcció al llarg d’una legislatura.

Quant a les formes angleses, atès que en anglès no es distingeixen els gèneres dels substantius, quan hi ha més d’una forma, es tracta de formes sinònimes, com és el cas de Director o Head, equivalents de director, o de Pro Vice-Chancellor o Vice-Rector, equivalents de vicerector. Així mateix, cal tenir en compte que en determinats casos, com ara els noms dels cossos docents, els equivalents en anglès són una aproximació al concepte, ja que l’estructura universitària dels països angloparlants no és simètrica amb la de l’Estat espanyol.

Les denominacions que s’han tingut en compte en aquesta guia són, generalment, les que s’han fet servir a partir de 2007.

Cal dir que aquesta guia s’actualitzarà amb les noves denominacions que puguin apàreixer al llarg d’una legislatura, sense eliminar-ne, però, les antigues.

Arbre de camp

 • Òrgans de govern
  • Òrgans col·legiats
  • Òrgans unipersonals
  • Altres càrrecs
 • Òrgans de representació
 • Cossos docents
 • Escoles universitàries
 • Centres adscrits
 • Facultats
 • Departaments
 • Instituts
 • Serveis generals
 • Serveis complementaris
 • Oficines
 • Càtedres
 • Fundacions
 • Laboratoris
 • Organismes relacionats amb la UIB

Abreviacions

Categories gramaticals

m nom masculí
m pl nom masculí plural
pl n nom plural
f nom femení
f pl nom femení plural
n nom
m i f nom masculí i femení

Indicadors de llengua

CA català
ES castellà
EN anglès

 

 


A
-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M-N-O-P-Q-R-S-T-U-V-W-X-Y-Z

 

A

Agència de Qualitat Universitària de les Illes Balears, f
Sigla AQUIB, f 

ES Agencia de Calidad Universitaria de las Illes Balears, f
Sigla AQUIB, f
EN University Quality Agency of the Balearic Islands, n
Abbreviation AQUIB,

Agència Nacional d’Avaluació de la Qualitat i Acreditació, f
Sigla ANECA, f

ES Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación, f
Sigla ANECA, f
EN National Agency for Quality Assessment and Accreditation, n
Abbreviation ANECA, f

ajudant -a, m i f
professor-a ajudant -a, m i f

ES ayudante, m i f
ES profesor -ra ayudante, m i f
EN assistant lecturer, n

ajudant -a d'escola universitària, m i f
professor -a ajudant -a d'escola universitària, m i f

ES ayudante de escuela universitaria, m i f
ES profesor -ra ayudante de escuela universitaria, m i f
EN university college assistant lecturer, n

ajudant -a d'universitat, m i f
professor -a ajudant -a d'universitat, m i f

ES ayudante de universidad, m i f
ES profesor ayudante de universidad, m
ES profesora ayudante de universidad, f
EN university assistant lecturer, n

ajudant -a doctor -a, m i f
professor -a ajudant -a doctor -a, m i f

ES ayudante doctor -a, m i f
EN assistant lecturer with a doctoral degree, n

Àrea de Biblioteca, Documentació i Arxiu, f

ES Àrea de Biblioteca, Documentación y Archivo, f
EN Library, Documentation and Archive Area, n

 

Àrea d'Investigació, f

ES Área de Investigación, f
EN Research Area, n
 
Nota: L'Àrea d'Investigació està formada per l'Oficina de Projectes Estatals i Autonòmics, l'Oficina de Projectes Europeus i l'Oficina de Gestió del Programa de Foment i Recursos Humans per a la Recerca.
 

Àrea de Suport Experimental i Serveis Cientificotècnics de la Universitat de les Illes Balears, f

Sigla ASESC, f

ES Área de Apoyo Experimental y Servicios Científico-Técnicos de la Universidad de las Illes Balears, f
Sigla ASESC, f
EN UIB Experimental Support Area and Scientific and Technical Services, n
Abbreviation ASESC, n
 

Àrea de Tecnologies de la Informació, f

ES Área de Tecnologías de la Información, f
EN Information Technology Area, n
 

associat -ada, m i f
professor -a associat -ada, m i f

ES asociado -da, m i f
ES profesor -ra asociado -da, m i f
EN associate lecturer, n

associat -ada de nacionalitat estrangera, m i f
professor -a associat -ada de nacionalitat estrangera, m i f

ES asociado -da de nacionalidad extranjera, m i f
ES profesor -ra asociado -da de nacionalidad extranjera, m i f
EN associate lecturer with foreign citizenship, n

Autoritat Independent de Protecció de l'Informant, f

Sigla AAI, f

ES Autoridad Independiente de Protección del Informante, f
Sigla A. A. I., f
EN Independent Whistleblower Protection Authority, n
Abbreviation AAI, n

 

C

Campus Digital, m

ES Campus Digital, m
EN Campus Digital, n
 

Campus Extens, m

ES Campus Extens, m
EN Campus Extens [Distance Learning], n

Campusesport. Esport a la UIB, m

ES Campusesport. Deporte en la UIB, m
EN Campusesport. Sport at the UIB, n

cap, m i f

ES jefe -fa, m i f
EN Head, n

càtedra, f

ES cátedra, f
EN chair, n

Càtedra Alcover-Moll-Villangómez, f

ES Cátedra Alcover-Moll-Villangómez, f
EN Alcover-Moll-Villangómez Chair, n

Càtedra Banca March de l'Empresa Familiar, f

ES Cátedra Banca March de la Empresa Familiar, f
EN Banca March Chair in Family Business, n

Càtedra Bancaixa Joves Emprenedors, f

ES Cátedra Bancaja Jóvenes Emprendedores, f
EN Bancaixa Chair. Young Entrepreneurs, n

Càtedra d'Alimentació i Salut Bucodental, f

ES Cátedra de Alimentación y Salud Bucodental, f
EN Chair in Nourishment and Oral Health, n

Càtedra d'Atenció a la Dependència i Promoció de l'Autonomia Personal, f

ES Cátedra de Atención a la Dependencia y Promoción de la Autonomía Personal, f
EN Chair in Attending Dependency Needs and Encouraging Personal Autonomy, n

Càtedra d'Estudis de Violència de Gènere, f

ES Cátedra de Estudios de Violencia de Género, f
EN Chair for Studies into Gender-Based Violence, n

Càtedra d'Estudis Socials i de la Salut, f

ES Cátedra de Estudios Sociales y de la Salud, f
EN Chair in Social and Health Studies, n

Càtedra de la Mar Iberostar, f

ES Cátedra Iberostar del mar, f
EN Iberostar del Mar Chair, n
 

Càtedra de les Tres Religions, f

ES Cátedra de las Tres Religiones, f
EN Chair of the Three Religions, n

Càtedra de Salut Laboral, f

ES Cátedra de Salud Laboral, f
EN Chair in Occupational Health, n

Càtedra Endesa Xarxa d'Innovació Energètica de la UIB, f

ES Cátedra Endesa Red de Innovación Energética de la UIB, f
EN Endesa Chair. UIB Energy Innovation Network, n

Càtedra Fundació Miquel Llabrés Feliu, f

ES Cátedra Fundación Miquel Llabrés Feliu, f
EN Miquel Llabrés Feliu Foundation Chair, n

Càtedra Guillem Colom Casasnovas, f

ES Cátedra Guillem Colom Casasnovas, f
EN Guillem Colom Casasnovas Chair, n

Càtedra Hotelbeds Group d’Innovació Turística, f

ES Cátedra Hotelbeds Group de Innovación Turística, f
EN Hotelbeds Group Chair in Tourism Innovation, n

Càtedra Jean Monnet de Dret de la Unió Europea, f

ES Cátedra Jean Monnet de Derecho de la Unión Europea, f
EN Jean Monnet Chair in European Union Law, n

Càtedra Joan Ramis i Ramis de Recerca, Formació i Documentació Teatral, f

ES Cátedra Joan Ramis i Ramis de Investigación, Formación y Documentación Teatral, f
EN Joan Ramis i Ramis Chair in Research, Training and Documentation in the Dramatic Arts, n

Càtedra Meliá International d’Estudis Turístics, f

ES Cátedra Meliá International de Estudios Turísticos, f
EN Meliá International Chair in Tourism Studies, n

Càtedra Ramon Llull, f

ES Cátedra Ramon Llull, f
EN Ramon Llull Chair, n

Càtedra Sampol de Domòtica i Eficiència Energètica, f

ES Cátedra Sampol de Domótica y Eficiencia Energética, f
EN Sampol Chair in Domotics and Energy Efficiency, n

Càtedra Santander-UIB d’Innovació i Transferència de Coneixement, f

ES Cátedra Santander-UIB de Innovación y Transferencia de Conocimiento, f
EN Santander-UIB Chair in Innovation and Knowledge Transfer, n

Càtedra Sol Meliá d'Estudis Turístics, f

ES Cátedra Sol Meliá de Estudios Turísticos, f
EN Sol Meliá Chair in Tourism Studies, n

Càtedra UNESCO-Sa Nostra, f

ES Cátedra UNESCO-Sa Nostra, f
EN UNESCO-Sa Nostra Chair, n

Càtedra UNESCO-Sa Nostra per a la Gestió Empresarial i el Medi Ambient, f

ES Cátedra UNESCO-Sa Nostra para la Gestión Empresarial y el Medio Ambiente, f
EN UNESCO-Sa Nostra Chair in Business and Environmental Management, n

catedràtic -a d'escola universitària, m i f

Sigla CEU, m i f

ES catedrático -ca de escuela universitaria, m i f
Sigla CEU, m i f
EN university college professor, n
Abbreviation CEU, n 

catedràtic -a d'escola universitària interí, m i f

ES catedrático -ca de escuela universitaria interino, m i f
EN tenure-track university college professor, n

catedràtic -a d'universitat, m i f
Sigla CU, m i f

ES catedrático -ca de universidad, m i f
Sigla CU, m i  f
EN full professor, n
Abbreviation CU, n

catedràtic -a d'universitat interí -ina, m i f

ES catedrático -ca de universidad interino -na, m i f
EN tenure-track full professor, n

centre adscrit, m

ES centro adscrito, m
EN affiliated centre, n

Centre d'Autoaprenentatge de Català, m
Sigla CAC, m

ES Centro de Autoaprendizaje de Catalán, m
Sigla CAC, m
EN Self-access Centre for Catalan, n
Abbreviation CAC, n

Centre d'Ensenyament Superior Alberta Giménez, m
Sigla CESAG, m

ES Centro de Enseñanza Superior Alberta Giménez, m
Sigla CESAG, m
EN Alberta Giménez Centre for Higher Education, n
Abbreviation CESAG, n

Centre d'Estudis de Postgrau, m
Sigla CEP, m

ES Centro de Estudios de Posgrado, m
Sigla CEP, m
EN Centre for Postgraduate Studies, n
Abbreviation CEP, n

Centre d'Estudis i Documentació Contemporània, m
Sigla CEDOC, m

ES Centro de Estudios y Documentación Contemporánea, m
Sigla CEDOC, m
EN Centre for Contemporary Studies and Documentation, n
Abbreviation CEDOC, n

Centre de Documentació de Polítiques Socials, m

ES Centro de Documentación de Políticas Sociales, m
EN Centre for Documentation on Social Policy, n

Centre d'Idiomes de la UIB (UIBIdiomes), m

ES Centro de Idiomas de la UIB (UIBIdiomes), m
EN UIB Language Centre (UIBIdiomes), n

Centre de Documentació en Cooperació al Desenvolupament, m
Sigla CD2, m

ES Centro de Documentación en Cooperación al Desarrollo, m
Sigla CD2, m
EN Centre for Documentation on Cooperation for Development, n
Abbreviation CD2, n

Centre de Recerca Econòmica UIB - Sa Nostra (CRE UIB - Sa Nostra), m
Sigla CRE, m

ES Centro de Investigación Económica UIB - Sa Nostra (CRE UIB - Sa Nostra), m
Sigla CRE, m
EN Centre for Economic Research UIB - Sa Nostra (CRE UIB - Sa Nostra), n
Abbreviation CRE, n

Centre de Tecnologies de la Informació de la Universitat de les Illes Balears, m
Sigla CTI@UIB, m

ES Centro de Tecnologías de la Información de la Universidad de las Illes Balears, m
Sigla CTI@UIB, m
EN Information Technology Centre of the University of the Balearic Islands, n
Abbreviation CTI@UIB, n

Centro Internacional de Estudios de Español de la UIB, m

ES Centro Internacional de Estudios de Español de la UIB, m
EN UIB International Centre for Spanish Studies, n

Claustre universitari, m

ES Claustro universitario, m
EN University Senate, n

clínica jurídica, f

ES clínica jurídica, f
EN legal clinic, n

Comissió Assessora de Recursos Humans, f
Sigla CARHU, f

ES Comisión Asesora de Recursos Humanos, f
Sigla CARHU, f
EN Human Resources Advisory Commission, n
Abbreviation CARHU, n

Comissió Avaluadora de la Recerca de l'Àrea d'Investigació, f

Sigla CARAI, f

ES Comisión Evaluadora de la Investigación del Área de Investigación, f
Sigla CARAI f
EN Research Area Assessment Committee, n
Abbreviation CARAI, n
 

Comissió d'Assegurament de la Qualitat dels Títols Propis de la UIB, f

Sigla CAQTP, f

ES Comisión de Aseguramiento de la Calidad de los Títulos Propios de la UIB, f
Sigla CAQTP, f
EN Quality Assurance Commission for UIB-specific degrees, n
Abreviation CAQTP, n
 

 

Comissió d'Avaluació Documental de la Universitat de les Illes Balears, f

ES Comisión de Evaluación Documental de la Universidad de las Illes Balears, f
EN Document Appraisal Commission of the University of the Balearic Islands, n
 

Comissió d'Experts en Sortides de Camp, f

ES Comisión de Expertos en Salidas de Campo, f
EN Expert Committee on Field Trips, n
 

Comissió de Garantia de Qualitat, f

Sigla CGQ, f

ES Comisión de Garantía de Calidad, f
Sigla CGC, fEN Quality Assurance Commission, nAbbreviation CGQ, n

Comissió de Política Lingüística de la Universitat de les Illes Balears, f

ES Comisión de Política Lingüística de la Universidad de las Illes Balears, f
EN Language Policy Commission of the University of the Balearic Islands, n

Comissió per a la Transició Energètica, f

ES Comisión para la Transición Energética, f
EN Energy Transition Commission, n

Comissions de direcció dels centres i dels departaments, f pl

ES Comisiones de dirección de los centros y de los departamentos, f pl
EN Centre and departmental management commissions, pl n

Comitè d'Empresa del personal d'administració i serveis, m

ES Comité de Empresa del personal de administración y servicios, m
EN Workers' Committee for Administrative and Service Staff, n

Comitè d'Empresa del personal docent i investigador, m

ES Comité de Empresa del personal docente e investigador, m
EN Workers' Committee for Teaching and Research Staff, n

Comitè d'Ètica de la Recerca, m

Sigla CER, m

ES Comité de Ética de la Investigación, m
Sigla CEI, m
EN Research Ethics Committee, n
Abbreviation REC, n
 

Comitè de Seguretat i Salut, m

ES Comité de Seguridad y Salud, m
EN Health and Safety Committee, n
 

Conferència General de Política Universitària, f

ES Conferencia General de Política Universitaria, f
EN General Conference on University Policy, n

 

Consell d'Estudiants, m

ES Consejo de Estudiantes, m
EN Student Council, n

Consell d'Estudiants Universitari de l'Estat, m

Sigla CEUNE, m

ES Consejo de Estudiantes Universitario del Estado, m
Sigla CEUNE, m
EN National Council of University Students, n
Abbreviation CEUNE, n

Consell d’Estudis, m

ES Consejo de Estudios, m
EN Board of  Studies, n

Consell d'institut universitari de recerca, m

ES consejo de instituto universitario de investigación, m
EN university research institute council, n
 
Nota: Cada institut universitari de recerca té el seu consell. Quan parlem d'un consell d'un institut determinat, per exemple, el d'Investigacions en Ciències de la Salut, podem escriure: Consell de l'Institut Universitari d'Investigacions en Ciències de la Salut. Si pel context queda clar de quin consell d'institut es tracta, podem escriure «Acta del del Consell d'Institut presa...».
 

 

Consell de departament, m

ES consejo de departamento, m
EN departmental council, n

Nota: Cada departament té el seu consell. Quan parlem d'un consell de departament determinat, per exemple, del de Biologia, podem escriure: Consell del Departament de Biologia. Si pel context queda clar de quin departament es tracta, podem escriure: «Acta del Consell de Departament presa…».

Consell de Direcció, m

ES Consejo de Dirección, m
EN Executive Council, n

Consell de Gerència, m

ES Consejo de Gerencia, m
EN Management Council, n
 

Consell de Govern, m

ES Consejo de Gobierno, m
EN Governing Council, n

Consell Social, m

ES Consejo Social, m
EN Social Council, n

Consell Superior d’Investigacions Científiques, m
Sigla CSIC, m

ES Consejo Superior de Investigaciones Científicas, m
Sigla CSIC, m
EN Spanish National Research Council, n
Abbreviation CSIC, n

cooperació universitària al desenvolupament, f

Sigla CUD, f

ES cooperación universitaria al desarrollo, f
Sigla CUD, f
EN university development cooperation, n
Abbreviation UDC, n

Coral Universitat de les Illes Balears, f

ES Coral Universidad de las Illes Balears, f
EN University of the Balearic Islands Choir, n

 

D

degà -ana, m i f

ES decano -na, m i f
EN Dean, n

delegat -ada del rector, m y f

ES delegado -da del rector, m i f
EN delegate of the Rector, n
EN delegate of the Vice-Chancellor, n

Delegat del Rector d’Universitat Saludable i Campus, m

ES Delegado del Rector de Universidad Saludable y Campus, m
EN Delegate of the Vice-Chancellor for Healthy University an Campus Affairs, n

departament, m

ES departamento, m
EN department, n

Departament d'Economia Aplicada, m

ES Departamento de Economía Aplicada, m
EN Department of Applied Economics, n

Departament d'Economia de l'Empresa, m

ES Departamento de Economía de la Empresa, m
EN Department of Business Economics, n

Departament d'Economia i Projectes Institucionals, m

ES Departamento de Economía y Proyectos Institucionales, m
EN Department of Economics and Institutional Projects, n
 
Nota: El Departament d'Economia i Projectes Institucionals és una unitat administrativa, no docent.

Departament d'Enginyeria Industrial i Construcció, m

ES Departamento de Ingeniería Industrial y Construcción, m
EN Depatment of Industrial Engineering and Construction, n
 

Departament d'Infermeria i Fisioteràpia, m

ES Departamento de Enfermería y Fisioterapia, m
EN Department of Nursing and Physiotherapy, n

Departament d'Intervenció, Comptabilitat Financera i Fiscalitat, m

ES Departamento de Intervención, Contabilidad Financiera y Fiscalidad, m
EN Department of Control, Financial Accounting and Taxation, n
 
Nota: El Departament d'Intervenció, Comptabilitat Financera i Fiscalitat és una unitat administrativa, no docent.

Departament d'Orientació i Inserció Professional, m
Sigla DOIP, m

ES Departamento de Orientación e Inserción Profesional, m
Sigla DOIP, m
EN Careers Guidance and Placement Department, n 
Abbreviation DOIP, n
 

Departament de Biologia, m

ES Departamento de Biología, m
EN Department of Biology, n

Departament de Biologia Fonamental i Ciències de la Salut, m

ES Departamento de Biología Fundamental y Ciencias de la Salud, m
EN Department of Fundamental Biology and Health Sciences, n

Departament de Ciències de la Terra, m

ES Departamento de Ciencias de la Tierra, m
EN Department of Earth Sciences, n

Departament de Ciències Històriques i Teoria de les Arts, m

ES Departamento de Ciencias Históricas y Teoría de las Artes, m
EN Department of History and Theory of Art, n

Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica, m

ES Departamento de Ciencias Matemáticas e Informática, m
EN Department of Mathematics and Computer Science, n

Departament de Dret Privat, m

ES Departamento de Derecho Privado, m
EN Department of Private Law, n

Departament de Dret Públic, m

ES Departamento de Derecho Público, m
EN Department of Public Law, n

Departament de Filologia Catalana i Lingüística General, m

ES Departamento de Filología Catalana y Lingüística General, m
EN Department of Catalan Philology and General Linguistics, n

Departament de Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica, m

ES Departamento de Filología Española, Moderna y Clásica, m
EN Department of Spanish, Modern and Classical Languages, n

Departament de Filologia Espanyola, Moderna i Llatina, m

ES Departamento de Filología Española, Moderna y Latina, m
EN Department of Spanish, Modern Languages and Latin, n

Departament de Filosofia i Treball Social, m

ES Departamento de Filosofía y Trabajo Social, m
EN Department of Philosophy and Social Work, n

Departament de Física, m

ES Departamento de Física, m
EN Department of Physics, n

Departament de Geografia, m

ES Departamento de Geografía, m
EN Department of Geography, n

Departament de Medicina, m

ES Departamento de Medicina, m
EN Department of Medicine, n

Departament de Pedagogia Aplicada i Psicologia de l'Educació, m

ES Departamento de Pedagogía Aplicada y Psicología de la Educación, m
EN Department of Applied Pedagogy and Educational Psychology, n

Departament de Pedagogia i Didàctiques Específiques, m

ES Departamento de Pedagogía y Didácticas Específicas, m
EN Department of Pedagogy and Didactics, n

Departament de Psicologia, m

ES Departamento de Psicología, m
EN Department of Psychology, n

Departament de Química, m

ES Departamento de Química, m
EN Department of Chemistry, n

Diploma d'Espanyol com a Llengua Estrangera, m
Sigla DELE, m

ES Diploma de Español como Lengua Extranjera, m
Sigla DELE, m
EN Diploma in Spanish as a Foreign Language, n
Abbreviation DELE, n

Direcció de l'Estratègia de Comunicació i Promoció Institucional, f
Sigla DIRCOM, f

ES Dirección de la Estrategia de Comunicación y Promoción Institucional, f
Sigla DIRCOM, f
EN Directorate of Communication Strategy and Institutional Advancement, n
Abbreviation DIRCOM, n

director -a, m i f

ES director -ra, m i f
EN Director, n
EN Head, n

 

E

Edicions UIB, f pl

ES Ediciones UIB, f pl
EN Edicions UIB [University Press], pl n

Escola d'Hoteleria CAIB-UIB, f

ES Escuela de Hotelería CAIB-UIB, f
EN CAIB-UIB University School of Hotel Management, n
 

Escola de Doctorat, f 

Sigla EDUIB, f

ES Escuela de Doctorado, f 
Sigla EDUIB, f
EN Doctoral School, n
Abbreviation EDUIB, n
 

 

Escola Politècnica Superior, f

ES Escuela Politécnica Superior, f
EN Higher Polytechnic School, n

escola universitària, f

ES escuela universitaria, f
EN university college, n

Escola Universitària d'Infermeria i Fisioteràpia, f

ES Escuela Universitaria de Enfermería y Fisioterapia, f
EN University College of Nursing and Physiotherapy, n

Escola Universitària d'Odontologia ADEMA, f

ES Escuela Universitaria de Odontología ADEMA, f
EN College of Dentistry ADEMA, n

Escola Universitària de Relacions Laborals, f

ES Escuela Universitaria de Relaciones Laborales, f
EN University College of Labour Relations, n

Escola Universitària de Turisme del Consell Insular d'Eivissa, f

ES Escuela Universitaria de Turismo del Consejo Insular de Eivissa, f
EN Eivissa Island Council University College of Tourism, n

Escola Universitària de Turisme Felipe Moreno (Palma i Maó), f

ES Escuela Universitaria de Turismo Felipe Moreno (Palma y Maó), f
EN Felipe Moreno University College of Tourism (Palma and Maó), n

espai europeu d'educació superior, m

Sigla EEES, m

ES espacio europeo de educación superior, m
Sigla EEES, m
EN European higher education area, n
Abbreviation EHEA, n

European Credit Transfer System, m

Sigla ECTS, m

ES European Credit Transfer System, m
Sigla ECTS, m
EN European Credit Transfer System, n
Abbreviation ECTS, n

 

F

facultat, f

ES facultad, f
EN faculty, n

Facultat d'Economia i Empresa, f

ES Facultad de Economía y Empresa, f
EN Faculty of Economics and Business, n

Facultat d'Educació, f

ES Facultad de Educación, f
EN Faculty of Education, n

Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia, f

ES Facultad de Infermería y Fisioterapia, f
EN Faculty of Nursing and Physiotherapy, n

Facultat de Ciències, f

ES Facultad de Ciencias, f
EN Faculty of Science, n

Facultat de Dret, f

ES Facultad de Derecho, f
EN Faculty of Law, n

Facultat de Filosofia i Lletres, f

ES Facultad de Filosofía y Letras, f
EN Faculty of Philosophy and Arts, n

Facultat de Medicina, f

ES Facultad de Medicina, f
EN Faculty of Medicine, n

Facultat de Psicologia, f

ES Facultad de Psicología, f
EN Faculty of Psychology, n

Facultat de Turisme, f

ES Facultad de Turismo, f
EN Faculty of Tourism, n

fundació, f

ES fundación, f
EN foundation, n

Fundació Càtedra Iberoamericana a la Universitat de les Illes Balears, f
Sigla FCI, f

ES Fundación Cátedra Iberoamericana en la Universidad de las Illes Balears, f
Sigla FCI, f
EN Iberoamerican Chair Foundation at the University of the Balearic Islands, n
Abbreviation FCI, n

Fundació General de la Universitat de les Illes Balears, f
Sigla FuGUIB, f

ES Fundación General de la Universidad de las Illes Balears, f
Sigla FuGUIB, f
EN University of the Balearic Islands General Foundation, n
Abbreviation FuGUIB, n

Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears, f
Sigla FUEIB, f

ES Fundación Universidad-Empresa de las Illes Balears, f
Sigla FUEIB, f
EN University-Enterprise Foundation of the Balearic Islands, n
Abbreviation FUEIB, n

 

G

Gerent -a, m i f

ES Gerente -ta, m i f
EN Head of Administration, n

Nota: En català i en castellà, en minúscula si no es tracta del càrrec de la UIB.

Gestió de congressos, f

ES Gestión de congresos, f
EN Conference management, n

Govern de les Illes Balears, m

ES Gobierno de las Illes Balears, m
EN Government of the Balearic Islands, n

Grup d’Investigació Clínica i Translacional, m

ES Grupo de Investigación Clínica y Translacional, m
EN Clinical and Translational Research Group, n

Grup d’Investigació en Ciències de l’Activitat Física i l’Esport, m

ES Grupo de Investigación en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, m
EN Physical Activity and Sports Science Research Group, n

Grup d’Investigació en Cures i Atenció a la Salut, m
Sigla GICAS, m

ES Grupo de Investigación en Cuidados y Atención a la Salud, m
Sigla GICAS, m
EN Health Care and Service Delivery Research Group, n
Abbreviation GICAS, n

Grup d’Investigació i Formació Educativa i Social, m
Sigla GIFES, m

ES Grupo de Investigación y Formación Educativa y Social, m
Sigla GIFES, m
EN Social and Educational Training and Research Group, n
Abbreviation GIFES, n

grup de recerca, m

ES grupo de investigación, m
EN research group, n

Grup de Recerca d'Ecologia Marina i Sistemàtica, m

Sigla MarES, m

ES Grupo de Investigación de Ecología Marina y Sistemática, m
Sigla MarES, m
EN Marine Ecology and Systematics Research Group, n
Abbreviation MarES, n
 

Grup de Recerca d'Enginyeria Agroalimentària, m

ES Grupo de Investigación de Ingeniería Agroalimentaria, m
EN Agro-food Engineering Research Group, n
 

Grup de Recerca d'Evidència, Estils de Vida i Salut, m

ES Grupo de Investigación de Evidencia, Estilos de Vida y Salud, m
EN Evidence, Lifestyles and Health Research Group, n

Grup de Recerca d'Infecció i Immunitat, m

ES Grupo de Investigación de Infección e Inmunidad, m
EN Infection Immunity Research Group, n
 

Grup de Recerca de Biologia Cel·lular del Càncer, m
Sigla BIOCANCER, m

ES Grupo de Investigación de Biología Celular del Cáncer, m
Sigla BIOCANCER, m
EN Cancer Cell Biology Research Group, n
Abbreviation BIOCANCER, n

Grup de Recerca de Biomedicina Molecular Cel·lular, m
Sigla BMC, m

ES Grupo de Investigación de Biomedicina Molecular Celular, m
Sigla BMC, m
EN Molecular Cell Biomedicine Research Group, n
Abbreviation BMC, n

Grup de Recerca de Ciència, Tecnologia i Societat. Didàctica de la Ciència, m
Sigla CTS_DC, m

ES Grupo de Investigación de Ciencia, Tecnología y Sociedad. Didáctica de la Ciencia, m
Sigla CTS_DC, m
EN Science, Technology and Society. Didactics of Science Research Group, n
Abbreviation CTS_DC, n

Grup de Recerca de Genèrica Humana, m

ES Grupo de Investigación de Genética Humana, m
EN Human Genetics Research Group, n
 

Grup de Recerca de l’Escola Inclusiva i la Diversitat, m
Sigla GREID, m

ES Grupo de Investigación de la Escuela Inclusiva y la Diversidad, m
Sigla GREID, m
EN Inclusive Schooling and Diversity Research Group, n
Abbreviation GREID, n

Grup de Recerca de Litiasi Renal i Biomineralització, m

ES Grupo de Investigación de Litiasis Renal y Biomineralización, m
EN Renal Lithiasis and Biomineralisation, n

Grup de Recerca de Metabolisme Energètic i Nutrició, m
Sigla GMEIN, m

ES Grupo de Investigación de Metabolismo Energético y Nutrición, m
Sigla GMEIN, m
EN Energy Metabolism and Nutrition Research Group, n
Abbreviation GMEIN, n

Grup de Recerca de Neurobiologia Cel·lular, m

ES Grupo de Investigación de Neurobiología Celular, m
EN Cellular Neurobiology Research Group, n

Grup de Recerca de Neurofarmacologia, m

ES Grupo de Investigación de Neurofarmacología, m
EN Neuropharmacology Research Group, n

Grup de Recerca de Nutrigenòmica i Obesitat, m
Sigla NUO, m

ES Grupo de Investigación de Nutrigenómica y Obesidad, m
Sigla NUO, m
EN Nutrigenomics and Obesity Research Group, n
Abbreviation NUO, n

Grup de Recerca de Tecnologia Educativa, m
Sigla GTE, m

ES Grupo de Investigación de Tecnología Educativa, m
Sigla GTE, m
EN Educational Technology Research Group, n
Abbreviation GTE, n

Grup de Recerca en Art i Educació, m
Sigla GRAiE, m

ES Grupo de Investigación en Arte y Educación, m
Sigla GRAiE, m
EN Arts and Education Research Group, n
Abbreviation GRAiE, n

Grup de Recerca en Educació, Comunicació i Qualitat en Salut, m
Sigla ECYCS, m

ES Grupo de Investigación en Educación, Comunicación y Calidad en Salud, m
Sigla ECYCS, m
EN Education, Communication and Quality in Health Research Group, n
Abbreviation ECYCS, n

Grup de Recerca en Educació i Ciutadania, m
Sigla EIC, m

ES Grupo de Investigación en Educación y Ciudadanía, m
Sigla EIC, m
EN Education and Citizenship Research Group, n
Abbreviation EIC, n

Grup de Relativitat i Gravitació, m
Sigla GRG, m

ES Grupo de Relatividad y Gavitación, m
Sigla GRG, m
EN Relativity and Gravitation Group, n
Abbreviation GRG, n

 

I

Informatització de la Planificació Docent del PDI, f

ES Informatización de la Planificación Docente del PDI, f
EN PDI Teaching Planning Computerisation, n
 

institut, m

ES instituto, m
EN institute, n

Institut d'Aplicacions Computacionals de Codi Comunitari, m
Sigla IAC3, m

ES Instituto de Aplicaciones Computacionales de Código Comunitario, m
Sigla IAC3, m
EN Institute of Applied Computing & Community Code, n
Abbreviation IAC3, n

Institut d'Estudis Hispànics en la Modernitat, m
Sigla IEHM, m

ES Instituto de Estudios Hispánicos en la Modernidad, m
Sigla IEHM, m
EN Institute for Hispanic Studies in Modernity, n
Abbreviation IEHM, n

Institut d'Investigació en Intel·ligència Artificial, m

Sigla IAIB, m

ES Instituto de Investigación en Inteligencia Artificial, m
Sigla IAIB, m
EN Artificial Intelligence Research Institute, n
Abbreviation IAIB, n

Institut d’Investigació Sanitària Illes Balears, m
Sigla IdISBa, m

ES Instituto de Investigación Sanitaria Islas Baleares, m
Sigla IdISBa, m
EN Balearic Islands Health Research Institute, n
Abbreviation IdISBa, n

Institut d’Investigacions Agroambientals i d’Economia de l’Aigua, m
Sigla INAGEA, m

ES Instituto de Investigaciones Agroambientales y de Economía del Agua, m
Sigla INAGEA, m
EN Agro-Environmental and Water Economics Research Institute, n
Abbreviation INAGEA, n

Institut de Ciències de l'Educació, m
Sigla ICE, m

ES Instituto de Ciencias de la Educación, m
Sigla ICE, m
EN Institute for Education Sciences, n
Abbreviation ICE, n

Institut de Física Interdisciplinària i Sistemes Complexos, m
Sigla IFISC, m

ES Instituto de Física Interdisciplinar y Sistemas Complejos, m
Sigla IFISC, m
EN Institute for Cross-Disciplinary Physics and Complex Systems, n
Abbreviation IFISC, n

Institut de Recerca i Innovació Educativa, m
Sigla IRIE, m

ES Instituto de Investigación e Innovación Educativa, m
Sigla IRIE, m
EN Institute for Educational Research and Innovation, n
Abbreviation IRIE, n

Institut Mediterrani d'Estudis Avançats, m
Sigla IMEDEA, m

ES Instituto Mediterráneo de Estudios Avanzados, m
Sigla IMEDEA, m
EN Mediterranean Institute for Advanced Studies, n
Abbreviation IMEDEA, n

Institut Nacional d'Investigació i Tecnologia Agrària i Alimentària, m
Sigla INIA, m

ES Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria, m
Sigla INIA, m
EN National Institute for Agricultural and Food Research and Technology, n
Abbreviation INIA, n
 

Institut Universitari d'Investigacions en Ciències de la Salut, m
Sigla IUNICS, m

ES Instituto Universitario de Investigaciones en Ciencias de la Salud, m
Sigla IUNICS, m
EN University Institute for Research into Health Sciences, n
Abbreviation IUNICS, n

  

J

junta d'escola, f

ES junta de escuela, f
EN university college board, n

Nota: Cada escola té la seva junta. Quan parlem d'una junta d'escola determinada, per exemple, de l'Escola Politècnica Superior, podem escriure: Junta de l'Escola Politècnica Superior. Si pel context queda clar de quina junta d'escola es tracta, podem escriure: «Acta de la Junta d'Escola presa…».

junta de facultat, f

ES junta de facultad, f
EN faculty board, n

Nota: Cada facultat té la seva junta. Quan parlem d'una junta de facultat determinada, per exemple, de la Facultat de Psicologia, podem escriure: Junta de la Facultat de Psicologia. Si pel context queda clar de quina junta de facultat es tracta, podem escriure: «Acta de la Junta de Facultat presa…».

Junta de Personal d'administració i serveis, f

ES Junta de Personal de administración y servicios, f
EN Administrative and Service Staff Committee, n

Junta de Personal docent i investigador, f

ES Junta de Personal docente e investigador, f
EN Teaching and Research Staff Committee, n

Juntes de facultat i escola, f pl

ES Juntas de facultad y escuela, f pl
EN Faculty and college boards, pl n

 

L

laboratori, m

ES laboratorio, m
EN laboratory, n

Laboratori d'Aplicacions de la Intel·ligència Artificial de la UIB, m

Sigla LAIA@UIB, m

ES Laboratorio de Aplicaciones de la Inteligencia Artificial de la UIB, m
Sigla LAIA@UIB, m
EN Laboratory for Artificial Intelligence Applications at the UIB, n
Abbreviation LAIA@UIB, n
 

Laboratori d'Emprenedoria i Innovació Social de la UIB, m

ES Laboratorio de Emprendimiento e Innovación Social de la UIB, m
EN UIB Entrepreneurship And Social Innovation Laboratory, n
 

Laboratori d'Investigació en Complexitat i Lingüística Experimental, m
Sigla LICLE, m

ES Laboratorio de Investigación en Complejidad y Lingüística Experimental, m
Sigla LICLE, m
EN Research Laboratory in Complexity and Experimental Linguistics, n
Abbreviation LICLE, n
 

Laboratori d'Investigació en Litiasi Renal, m

ES Laboratorio de Investigación en Litiasis Renal, m
EN Nephrolithiasis Research Laboratory, n

Laboratori de Biologia Agroambiental, m 

ES Laboratorio de Biología Agroambiental, m 
EN Environmental Biology Laboratory, n

Laboratori de Biologia Molecular, Nutrició i Biotecnologia, m
Sigla LBNB, m

ES Laboratorio de Biología Molecular, Nutrición y Biotecnología, m
Sigla LBNB, m
EN Molecular Biology, Nutrition and Biotechnology Laboratory, n
Abbreviation LBNB, n

Laboratori de Botànica, m

ES Laboratorio de Botánica, m
EN Botany Laboratory, n

Laboratori de Ciència de la Decisió, m

ES Laboratorio de Ciencia de la Decisión, m
EN Laboratory of Decision Sciences, n

Laboratori de Conducta i Sistemes Dinàmics, m
Sigla LabCSD, m

ES Laboratorio de Conducta y Sistemas Dinámicos, m
Sigla LabCSD, m
EN Behavioural and Dynamic Systems Laboratory, n
Abbreviation LabCSD, n

Laboratori de Conducta i Tecnologia, m

Sigla BATLAT, n

ES Laboratorio de Conducta y Tecnología, m
Sigla BATLAT, m
EN Behaviour And Technology LABoratory, n
Abbreviation BATLAT, n
 

Laboratori de Mediació, Resolució de Conflictes i Orientació Familiar, m

ES Laboratorio de Mediación, Resolución de Conflictos y Orientación Familiar, m
EN Laboratory for Mediation, Conflict Resolution and Family Counselling, n

Laboratori de Música i Art, m
Sigla Mus&Art Lab, m

ES Laboratorio de Música y Arte, m
Sigla Mus&Art Lab, m
EN Music and Art Laboratory, n
Abbreviation Mus&Art Lab, n

Laboratori de Patrimoni Historicoeducatiu, m

ES Laboratorio de Patrimonio Histórico-Educativo, m
EN Historical and Educational Heritage Laboratory, n
 

Laboratori de Pedagogia Hospitalària, m

ES Laboratorio de Pedagogía Hospitalaria, m
EN Hospital Pedagogy Laboratory, n
 

Laboratori de Química Analítica Ambiental, m
Sigla LQA2, m 

ES Laboratorio de Química Analítica Ambiental, m 
Sigla LQA2, m 
EN Environmental Analytical Chemistry Laboratory, n 
Abbreviation LQA2, n

Laboratori de Radioactivitat Ambiental, m
Sigla LaboRA, m

ES Laboratorio de Radioactividad Ambiental, m 
Sigla LaboRA, m 
EN Environmental Radioactivity Laboratory, n 
Abbreviation LaboRA, n

Laboratori de Recerca i Documentació Turística, m

ES Laboratorio de Investigación y Documentación Turística, m
EN Tourism Research and Documentation Laboratory, n

Laboratori de Recerca i Innovació en Formació Professional, m

ES Laboratorio de Investigación e Innovación en Formación Profesional, m
EN Laboratory for Research and Innovation in Vocational Education and Training, n
 

Laboratori de Sistemàtica Humana, m
Sigla LSH, m

ES Laboratorio de Sistemática Humana, m
Sigla LSH, m
EN Human Systematics Laboratory, n
Abbreviation LSH, n

Laboratori de Tecnologies de la Informació i Multimèdia, m
Sigla LTIM, m

ES Laboratorio de Tecnologías de la Información y Multimedia, m
Sigla LTIM, m
EN Information Technologies and Multimedia Laboratory, n
Abbreviation LTIM, n

Laboratori de Turisme Cultural, m

ES Laboratorio de Turismo Cultural, m
EN Cultural Tourism Laboratory, n
 

Laboratori en Ciències de l'Activitat Física, m

ES Laboratorio en Ciencias de la Actividad Física, m
EN Physical Activity Science Laboratory, n
 

Laboratori Interdisciplinari d'Economia Circular i Turisme, m

Sigla LIECT, m

ES Laboratorio Interdisciplinario de Economía Circular y Turismo, m
Sigla LIECT, m
EN Interdisciplinary Laboratory for Circular Economy and Tourism, n
Abbreviation LIECT, n
 

Laboratori Interdisciplinari de Drets i Llibertats de les Illes Balears, m

Sigla LIDIB, m

ES Laboratorio Interdisciplanario de Derechos y Libertades de las Illes Balears, m
Sigla LIDIB, m
EN Interdisciplinary Laboratory for Rights and Freedoms of the Balearic Islands, n
Abbreviation LIDIB, n
 

Laboratori Interdisciplinari de Llenguatge i Adquisició de la Parla, m

ES Laboratorio Interdisciplinario de Lenguaje y Adquisición del Habla, m
EN Interdisciplinary Speech, Language and Acquisition Laboratory, n
Abbreviation ISLA-LAB, n
 

 

Laboratori Interdisciplinari per a la Innovació Agrària, m

Sigla LIA, m

ES Laboratorio Interdisciplinario para la Innovación Agraria, m
Sigla LIA, m
EN Interdisciplinary Laboratory for Agricultural Innovation, n
Abbreviation LIA, n
 

Laboratori Interdisciplinari sobre el Canvi Climàtic de la UIB, m
Sigla LINCC UIB, m

ES Laboratorio Interdisciplinario sobre el Cambio Climático de la UIB, m
Sigla LINCC UIB, m
EN Interdisciplinary Climate Change Laboratory of the UIB, n
Abbreviation LINCC UIB, n

Laboratori Internacional Mediterrani per la Convivència, m

ES Laboratorio Internacional Mediterráneo para la Convivencia, m
EN International Mediterranean Laboratory for Coexistence, n

Laboratori sobre Família i Modalitats de Convivència, m
Sigla LIFAC, m

ES Laboratorio sobre Familia y Modalidades de Convivencia, m
Sigla LIFAC, m
EN Family and Coexistence Laboratory, n
Abbreviation LIFAC, n

Llei orgànica del sistema universitari, f

Sigla LOSU, f

ES Ley Orgánica del Sistema Universitario, f
Sigla LOSU, f
EN Organic Law on the University System, n
Abbreviation LOSU, n

M

Marc europeu comú de referència per a les llengües, m

Sigla MECR, m

ES Marco común europeo de referencia para las lenguas, m
Sigla MCER, m
EN Common European Framework of Reference for Languages, n
Abbreviation CEFR, n

 

O

Observatori de l'Aigua de les Illes Balears, m

ES Observatorio del Agua de las Illes Balears, m
EN Water Observatory of the Balearic Islands, n
 

Obeservatori de Riscos Naturals i Emergències, m

Sigla RiscBal, m

ES Observatorio de Riesgos Naturales y Emergencias, m
Sigla RiscBal, m
EN Observatory for Natural Hazards and Emergencies, n
Abbreviation RiscBal, n 
 

Observatori Interdisciplinari de la Mobilitat a les Illes Balears, m

Sigla OIMO-IB, m

ES Observatorio Interdisciplinario de la Movilidad en las Illes Balears, m
Sigla OIMO-IB, m
EN Interdisciplinary Observatory for Mobility in the Balearic Islands, n
Abbreviation OIMO-IB, n
 

Observatori Social de les Illes Balears, m
Sigla OSIB, m

ES Observatorio Social de las Illes Balears, m
Sigla OSIB, m
EN Social Observatory of the Balearic Islands, n
Abbreviation OSIB, n

oficina, f

ES oficina, f
EN office, n

Nota: Atès que a la UIB es distingeix «servei», «oficina» i «departament», s'ha optat, per qüestions de coherència amb els noms oficials de la UIB, per mantenir les correspondències literals en anglès: service quan es tracta d'un servei, office quan es tracta d'una oficina i department quan es tracta d'un departament. 

Oficina d'Atenció als Alumnes de Campus Extens, f

ES Oficina de Información a los Alumnos de Campus Extens, f
EN Information Office for Campus Extens [Distance Learning] Students, n

Oficina d'Informació als Alumnes de Campus Extens, f

ES Oficina de Información a los Alumnos de Campus Extens, f
EN Campus Extens Student Information Office, n

Oficina d'Universitat Saludable i Sostenible, f

Sigla OUSIS, f

ES Oficina de Universidad Saludable y Sostenible, f
Sigla OUSIS, f
EN Office for Healthy and Sustainable University, n
Abbreviation OUSIS, n
 

Oficina de Convergència i Harmonització Europea, f
Sigla OCIHE, f

ES Oficina de Convergencia y Harmonización Europea, f
Sigla OCIHE, f
EN European Convergence and Harmonization Office, n
Abbreviation OCIHE, n

Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat, f
Sigla OCDS, f

ES Oficina de Cooperación al Desarrollo y Solidaridad, f
Sigla OCDS, f
EN Cooperation for Development and Solidarity Office, n
Abbreviation OCDS, n

Oficina de Gestió Ambiental i Sostenibilitat, f
Sigla OGAS, f

ES Oficina de Gestión Ambiental y Sostenibilidad, f
Sigla OGAS, f
EN Environmental Management and Sustainability Office, n
Abbreviation OGAS, n

Oficina de Gestió del Programa de Foment i Recursos Humans per a la Recerca, f

Sigla FORHU, f

ES Oficina de Gestión del Programa de Fomento y Recursos Humanos para la Investigación, f
Sigla FORHU, f
EN Management Office for the Research Promotion anb Human Resources Programme, n
Abbreviation FORHU, n

Oficina de Planificació Estratègica de la Universitat de les Illes Balears, f

ES Oficina de Planificación Estratégica de la Universidad de las Illes Balears, f
EN Office for Strategic Planning of the University of the Balearic Islands, n
 

Oficina de Projectes Estatals i Autonòmics, f

Sigla OSR-EA, f

ES Oficina de Proyectos Estatales y Autonómicos, f
Sigla OSR-EA, f
EN Office for National and Regional Projects, n
Abbreviation OSR-EA, n
 

Oficina de Projectes Europeus, f

Sigla OPE, f

ES Oficina de Proyectos Europeos F
Sigla OPE, f
EN Office for European Projects, n
Abbreviation OPE, n
 

Oficina de Promoció, f

ES Oficina de Promoción, f
EN Promotion Office, n

Oficina de Suport a la Docència, f

ES Oficina de Apoyo a la Docencia, f
EN Office of Teaching Support, n

Oficina de Suport a la Recerca, f
Sigla OSR, f

ES Oficina de Apoyo a la Investigación, f
Sigla OSR, f
EN Research Support Office, n
Abbreviation OSR, n

Oficina de Transferència de Resultats d’Investigació, f
Sigla OTRI, f 

ES Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación, f 
Sigla OTRI, f 
EN Research Results Transfer Office, n 
Abbreviation OTRI, n

Oficina per a la Igualtat d'Oportunitats entre Dones i Homes, f

ES Oficina para la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres, f
EN Equal Opportunities Office, n

Oficina per a Programes Universitaris de la UOM, f

ES Oficina para Programas Universitarios de la UOM, f
EN University Programmes for the UOM Office, n 

Oficina Universitària de Suport a Persones amb Necessitats Especials, f

ES Oficina Universitaria de Apoyo a Personas con Necesidades Especiales, f
EN Support for People with Special Needs Office, n

Oficina Web, f

ES Oficina Web, f
EN Web Office, n

Òrgans col·legiats, m pl

ES Órganos colegiados, m pl
EN Collective bodies, pl n

Orientació educativa i assessorament psicològic (PROA-UIB), f

ES Orientación educativa y asesoramiento psicológico (PROA-UIB), f
EN Educational orientation and psychological counselling (PROA-UIB), n

 

P

Pastoral Universitària, f

ES Pastoral Universitaria, f
EN University Pastoral Centre, n

personal d'administració i serveis, m
Sigla PAS, m

ES personal de administración y servicios, m
Sigla PAS, m
EN administrative and service staff, n
Abbreviation PAS, n

personal docent i investigador, m
Sigla PDI, m

ES personal docente e investigador, m
Sigla PDI, m
EN academic staff, n
Abbreviation PDI, n

personal docent numerari, m

ES personal docente numerario, m
EN tenured lecturers, n pl

Pla de Formació Lingüística i Cultural (FOLC), m

ES Plan de Formación Lingüística y Cultural (FOLC), m
EN Language and Cultural Education Plan (FOLC), n

Pla estratègic de la Universitat de les Illes Balears, m

ES Plan estratégico de la Universidad de las Illes Balaers, m
EN Strategic Plan of the University of the Balearic Islands, n

president -a, m i f

ES presidente -ta, m i f
EN Chairperson, n
EN President, n

professor -a col·laborador -a, m i f

ES profesor -ra colaborador -ra, m i f
EN collaborating lecturer, n

professor -a contractat -ada doctor -a, m i f

ES profesor -ra contratado -da doctor -ra, m i f
EN contract lecturer with a doctoral degree, n

professor -a distingit -ida, m i f

ES profesor -ra distinguido -da, m i f
EN distinguished lecturer, n
EN distinguished professor, n

professor -a emèrit -a, m i f

ES profesor -ra emérito -ta, m i f
EN emeritus professor, n

professor -a substitut -a, m i f

ES profesor -ra sustituto -ta, m i f
EN substitute lecturer, n

professor -a titular d'escola universitària, m i f
Sigla TEU, m i f

ES profesor -ra titular de escuela universitaria, m i f
Sigla TEU, m i f
EN university school associate professor [US], n
EN university school senior lecturer [UK], n
Abbreviation TEU, n

professor -a titular d'escola universitària interí -ina, m i f
Sigla TEU int., m i f

ES profesor -ra titular de escuela universitaria interino -a, m i f
Sigla TEU int., m i f
EN tenure-track university college lecturer, n
Abbreviation TEU int., n

professor -a titular d'universitat, m i f
Sigla TU, m i f

ES profesor -ra titular de universidad, m i f
Sigla TU, m i f
EN associate professor [US], n
EN senior lecturer [UK], n
Abbreviation TU, n

professor -a titular d'universitat interí -ina, m i f
Sigla TU int., m i f

ES profesor -ra titular de universidad interino -na, m i f
Sigla TU int., m i f
EN tenure-track university lecturer, n
Abbreviation TU int., n

professor -a visitant, m i f

ES profesor -ra visitante, m i f
EN visiting lecturer, n
EN visiting professor, n

professorat permanent laboral, m

ES profesorado permanente laboral, m
EN tenured contract lecturers, n pl

professorat permanent laboral indefinit, m

ES profesorado permanente laboral indefinido, m
EN tenure-track contract lecturers, n pl

Programa d'assessorament psicològic i educatiu, m
Sigla PROAP-UIB, m

ES Programa de Asesoramiento Psicológico y Educativo, m
Sigla PROAP-UIB, m
EN Psychological and Educational Advice Programme, n
Abbreviation PROAP-UIB, n

Programa d'Atenció a les Altes Capacitats Intel·lectuals, m
Sigla PACiS, m

ES Programa de Atención a las Altas Capacidades Intelectuales, m
Sigla PACiS, m
EN Talented and Gifted Students Programme, n
Abbreviation PACiS, n

Programa d'Orientació i Transició a la Universitat, m
Sigla PortUIB, m

ES Programa de Orientación y Transición a la Universidad, m
Sigla PortUIB, m
EN University Transition and Orientation Programme, n
Abbreviation PortUIB, n

Promoció de la Internacionalització, f

ES Promoción de la Internacionalización, f
EN Internationalisation Promotion, n

 

R

recerca, desenvolupament i innovació, f

Sigla R+D+I, f

ES investigación, desarrollo e innovación, f
ES I+D+I, f
EN research, development and innovation, n
Abbreviation R+D+I, n

Rector -a, m i f

ES Rector -ra, m i f
EN Vice-Chancellor, n
EN Rector, n

Nota 1: Les atribucions dels òrgans de govern de les universitats de l'Estat espanyol no són simètriques amb les dels països angloparlants, on generalment el rector de la universitat s'anomena Vice-Chancellor. A les universitats de l'àmbit lingüístic català, però, s'ha optat majoritàriament per la traducció a l'anglès de Rector.

Nota 2: En català i en castellà, en minúscula si no es tracta del càrrec de la UIB.

Rectorat, m

ES Rectorado, m
EN Office of the Rector, n
EN Office of the Vice-Chancellor, n
 

Registre d’Universitats, Centres i Títols, m
Sigla RUCT, m

ES Registro de Universidades, Centros y Títulos, m
Sigla RUCT, m
EN Register of Universities, Centres and Degrees, n
Abbreviation RUCT, n

Registre de Títols Propis de la UIB, m

ES Registro de Títulos Propios de la UIB, m
EN Registry of UIB-specific Degrees, n

Residència d'Estudiants, f

ES Residencia de Estudiantes, f
EN Student Residence, n

Nota: En majúscula amb referència a la Residència d'Estudiants de la UIB, si no, en minúscula.

 

S

Secció de Gestió Acadèmica, f

ES Sección de Gestión Académica, f
EN Academic Management Section, n

secretari -ària, m i f

ES secretario -ria, m i f
EN secretary, n

Secretari -ària General, m i f

ES Secretario -ria General, m i f
EN Secretary General, n

Nota: En català i en castellà, en minúscula si no es tracta del càrrec de la UIB.

Secretariat Tècnic d'Accés a la Universitat, m

ES Secretariado Técnico de Acceso a la Universidad, m
EN Technical Secretariat for University Admission, n

servei, m

ES servicio, m
EN service, n

Nota: Atès que a la UIB es distingeix «servei», «oficina» i «departament», s'ha optat, per qüestions de coherència amb els noms oficials de la UIB, per mantenir les correspondències literals en anglès: service quan es tracta d'un servei, office quan es tracta d'una oficina i department quan es tracta d'un departament, malgrat que hi ha serveis que es denominarien de manera més apropiada amb el genèric office o department en la traducció anglesa.

Servei d'Activitats Culturals, m
Sigla SAC, m

ES Servicio de Actividades Culturales, m
Sigla SAC, m
EN Cultural Activities Service, n
Abbreviation SAC, n

Servei d'Afers Generals, m

ES Servicio de Asuntos Generales, m
EN General Affairs Service, n

Servei d'Alumnes, m

ES Servicio de Alumnos, m
EN Student Service, n

Servei d'Alumnes i Gestió Acadèmica, m
Sigla SAGA, m

ES Servicio de Alumnos y Gestión Académica, m
Sigla SAGA, m 
EN Student and Academic Management Service, n
Abbreviation SAGA, n

Servei d’Alumnes i Títols, m

Sigla SAT, m

ES Servicio de Alumnos y Títulos, m
Sigla SAT, m
EN Student and Degrees Service, n
Abbreviation SAT, n
 

Servei d'Aplicacions i Serveis TIC, m

ES Servicio de Aplicaciones y Servicios TIC, m
EN ICT Services and Applications Service, n
 

Servei d'Atenció Mèdica, m

ES Servicio de Atención Médica, m
EN Health Centre, n

servei d'avaries informàtiques, m

ES servicio de averías informáticas, m
EN Computer Repair Services, n
 

Servei d'Estadística i Qualitat Universitària, m
Sigla SEQUA, m

ES Servicio de Estadística y Calidad Universitaria, m
Sigla SEQUA, m
EN Statistics and University Quality Service, n
Abbreviation SEQUA, n

Servei d'Identitat i Cultura Institucional, m

ES Servicio de Identidad y Cultura Institucional, m
EN Institutional Identity and Culture Service, n
 

Servei d'Informació, m
Sigla SI UIB, m

ES Servicio de Información, m
Sigla SI UIB, m
EN Information Service, n
Abbreviation SI UIB, n

Servei d'Infraestructures TIC, m

ES Servicio de Infraestructuras TIC, m
EN ICT Infrastructure Service, n
 

Servei d'Intervenció, m

ES Servicio de Intervención, m
EN Intervention Service, n
 

Servei de Biblioteca, m

ES Servicio de Biblioteca, m
EN Library Service, n
 

Servei de Biblioteca i Documentació, m
Sigla SBD, m

ES Servicio de Biblioteca y Documentación, m
Sigla SBD, m
EN Library and Documentation Service, n
Abbreviation SBD, n

Servei de Comptabilitat, m

ES Servicio de Contabilidad, m
EN Accounting Service, n
 

Servei de Comptabilitat Financera, m

ES Servicio de Contabilidad Financiera, m
EN Financial Accounting Service, n
 

Servei de Comunicació, m

ES Servicio de Comunicación, m
EN Communications Service, n

Servei de Comunicació, Promoció i Imatge, m

ES Servicio de Comunicación, Promoción e Imagen, m
EN Image, Promotion and Communication Service, n

Servei de Contractació, m

ES Servicio de Contratación, m
EN Procurement Service, n
 

Servei de Control i Comptabilitat, m
Sigla SCC, m

ES Servicio de Control y Contabilidad, m
Sigla SCC, m
EN Financial Control and Accounting Service, n
Abbreviation SCC, n

Servei de Coordinació Econòmica i Projectes Institucionals, m

ES Servicio de Coordinación Económica y Proyectos Institucionales, m
EN Economic Coordination and Institutional Projects Service, n

Servei de Documentació, m

ES Servicio de Documentación, m
EN Documentation Service, n
  

Servei de Documentació i Arxiu, m

ES Servicio de Documentación y Archivo, m
EN Documentation and Archive Service, n
 

Servei de Gestió del Patrimoni i de les Despeses Generals, m

ES Servicio de Gestión del Patrimonio y de los Gastos Generales, m
EN Facilities and Overhead Cost Management Service, n
 

Servei de Nòmines i Seguretat Social, m
Sigla SNSS, m

ES Servicio de Nóminas y Seguridad Social, m
Sigla SNSS, m
EN Payroll and Social Security Service, n
Abbreviation SNSS, n

Servei de Patrimoni, Contractació i Infraestructura, m

ES Servicio de Patrimonio, Contratación e Infraestructura, m
EN Assets, Contracts and Infrastructures Service, n

Servei de Patrimoni, Contractació, Infraestructura i Unitat Tècnica, m
Sigla SPCIUT, m

ES Servicio de Patrimonio, Contratación, Infraestructura y Unidad Técnica, m
Sigla SPCIUT, m
EN Assets, Contracts and Infrastructures Service and Technical Unit, n
Abbreviation SPCIUT, n

Servei de Pressupost i Tresoreria, m

ES Servicio de Presupuesto y Tesorería, m
EN Budget and Treasury Service, n

Servei de Prevenció, m

ES Servicio de Prevención, m
EN Risk Prevention Service, n 

Servei de Recursos Audiovisuals, m
Sigla SRAV, m

ES Servicio de Recursos Audiovisuales, m
Sigla SRAV, m
EN Audiovisuals Service, n
Abbreviaton SRAV, n

Servei de Recursos Humans, m

Sigla SRU, m

ES Servicio de Recursos Humanos, m
Sigla SRU, m
EN Human Resources Service, n
Abbreviation HRS, n

Servei de Relacions Internacionals, m
Sigla SRI, m

ES Servicio de Relaciones Internacionales, m
Sigla SRI, m
EN International Relations Office, n
Abbreviation SRI, n

servei de reprografia, m

ES servicio de reprografía, m
EN Reprographics Service, n
 

Servei de Sistemes d'Informació Geogràfica i Teledetecció, m
Sigla SSIGT, m

ES Servicio de Sistemas de Información Geográfica y Teledetección, m
Sigl SSIGT, m
EN Geographical Information System and Remote Sensing Service, n
Abbreviation SSIGT, n

servei general, m

ES servicio general, m
EN general service, n

Servei Lingüístic, m

ES Servicio Lingüístico, m
EN Language Service, n

Servei Tècnic i d'Infraestructures, m

ES Servicio Técnico y de Infraestructuras, m
EN Technical and Infrastructure Service, n
 

Servei Universitari d'Atenció Psicològica, m
Sigla SUAP, m

ES Servicio Universitario de Atención Psicológica, m
Sigla SUAP, m 
EN University Psychological Support Service, n
Abbreviation SUAP, n

Serveis a la Comunitat Universitària, m pl

ES Servicios a la Comunidad Universitaria, m pl
EN University Community Services Unit, n

Serveis administratius de l'edifici Antoni Maria Alcover i Sureda, m pl

ES Servicios administrativos del edificio Antoni Maria Alcover i Sureda, m pl
EN Administrative Services of The Antoni Maria Alcover i Sureda Building, n
 

Serveis Cientificotècnics, m pl

Sigla SCT, m pl

ES Servicios Cientifoctécnicos, m pl
Sigla SCT, m pl
EN Scientific & Technical Services, pl n
Abbreviation SCT, pl n
 

Seu universitària d'Eivissa i Formentera, f

ES Sede universitaria de Eivissa y Formentera, f
EN UIB Headquarters in Eivissa & Formentera, n
EN University Headquarters in Eivissa & Formentera, n

Seu universitària de Menorca, f

ES Sede universitaria de Menorca, f
EN UIB Headquarters in Menorca, n
EN University Headquarters in Menorca, n

Sexconsulta a la UIB, f

ES Sexconsulta en la UIB, f
EN Sexconsulta at the UIB, n

Síndic -a de Greuges, m i f

ES Síndic -ca de Greuges, m i f
EN Ombudsman, n

Nota 1: Recomanam utilitzar en castellà la forma catalana síndic de greuges, que és com s'anomena a la UIB la figura del que a les universitats de parla castellana anomenen defensor universitario.

Nota 2: En català i en castellà, en minúscula si no es tracta del càrrec de la UIB.

subdirector -a, m i f

ES subdirector -ra, m i f
EN Assistant Director, n
EN Deputy Head, n

suplement europeu al títol, m

Sigla SET, m

ES suplemento europeo al título, m
Sigla SET, m
EN European Diploma Supplement, n
Abbreviation DS, n

 

T

titulació conjunta nacional, f

ES titulación conjunta nacional, f
EN national joint degree, n

titulació conjunta internacional, f

ES titulación conjunta internacional, f
EN International joint degree, n

titulació nacional, f

ES titulación nacional, f
EN national degree, n

treball de fi de grau, m

Sigla TFG, m

ES trabajo de fin de grado, m
Sigla TFG, m
EN bachelor's thesis, n
Abbreviation TFG, n

treball de fi de màster, m

Sigla TFM, m

ES trabajo de fin de máster, m
Sigla TFM, m
EN master's thesis, n
Abbreviation TFM, n

 

Unitat d'Animació i Tecnologies Audiovisuals, f
Sigla LADAT, f

ES Unidad de Animación y Tecnologías Audiovisuales, f
Sigla LADAT, f
EN Animation and Audiovisual Technologies Unit, n
Abbreviation LADAT, n
 

Unitat d'Assessorament Psicològic Infantil, f
Sigla UAPI, f

ES Unidad de Asesoramiento Psicológico Infantil, f
Sigla UAPI, f
EN Child Psychological Counselling Unit, n
Abbreviation UAPI, n
 

Unitat d’Atenció a l’Alumne, f
Sigla UAA, f

ES Unidad de Atención al Alumno, f
Sigla UAA, f
EN Student Services Centre, n
Abbreviation, UAA n

unitat d'innovació Data Analytics@IFISC_UIB, f

ES unidad de innovación Data Analytics@IFISC_UIB, f
EN Data Analytics@IFISC_UIB Innovation Unit, n
 

Unitat d'Innovació en Desenvolupament Sostenible, Salut i Justícia Global mitjançant Aprenentatge Servei (iApsS20230), f

ES Unidad de Innovación en Desarrollo Sostenible, Salud y Justicia Global mediante Aprendizaje Servicio (iApS20230), f
EN Sustainable Development, Health and Global Justice Innovation through Service-Learning Unit (iApS2030), n
 

Unitat d'Innovació en Videojocs i Intel·ligència Artificial, f

Sigla UVJIA, f

ES Unidad de Innovación en Videojuegos e Inteligencia Artificial, f
Sigla UVJIA, f
EN Video Game and Artificial Intelligence Unit, n
Abbreviation UVJIA, n
 

Unitat d'Innovació Tecnològica en Ciberseguretat, f

Sigla UNITCIB, f

ES Unidad de Innovación Tecnológica en Ciberseguridad, f
Sigla UNITCIB, f
EN Cybersecurity Technology Innovation Unit, n
Abbreviation UNITCIB, n
 

Unitat de Dades Institucionals, f

ES Unidad de Datos Institucionales, f
EN Institutional Data Unit, n

Unitat de Divulgació i Cultura Científica,  f

Sigla UDCC, f

ES Unidad de Divulgación y Cultura Científica, f
Sigla UDCC, f
EN Scientific Outreach and Culture Unit, n
Abbreviation UDCC, n
 

Unitat de Gestió dels Estudis de Grau, f

Sigla UGEG, f

ES Unidad de Gestión de los Estudios de Grado, f
Sigla UGEG, f
EN Undergraduate Studies Management Unit, n
Abbreviation UGEG, n
 

Unitat de Gestió dels Estudis de Postgrau, f

Sigla UGEP, f

ES Unidad de Gestión de los Estudios de Postgrado, f
Sigla UGEP, f
EN Postgraduate Studies Management Unit, n
Abbreviation UGEP, n

Unitat de Gestió i Suport al Personal Docent i Investigador, f

ES Unidad de Gestión y Apoyo al Personal Docente e Investigador, f
EN Teaching and Research Staff Support and Management Unit, n
 

Unitat de Suport Experimental, f

ES Unidad de Apoyo Experimental, f
EN Experimental Support Unit, n

Unitat Mèdica, f

ES Unidad Médica, f
EN Medical Unit, n
 

Unitat Responsable d'Accessibilitat, f

Sigla URA, f

ES Unidad Responsable de Accesibilidad, f
EN Accessibility Unit, n
Abbreviation URA, n
 

Unitat Tècnica de Suport, Gestió Acadèmica i Administració, f

ES Unidad Técnica de Apoyo, Gestión Académica y Administración, f
EN Technical Unit for Support, Academic Management and Administration, n

Universitat de les Illes Balears, f
Sigla UIB, f

ES Universidad de las Illes Balears, f
Sigla UIB, f
EN University of the Balearic Islands, n
Abbreviation UIB, n

Universitat Oberta per a Majors, f
Sigla UOM, f

ES Universidad Abierta para Mayores, f
Sigla UOM, f
EN Open University for Seniors, n
Abbreviation UOM, n

 

V

vicedegà -ana, m i f

ES vicedecano -na, m i f
EN Deputy Dean, n
EN Vice-Dean, n 

vicegerent -a, m i f

ES vicegerente -ta, m i f
EN Deputy Head of Administration, n

vicerector -a, m i f

ES vicerrector -ra, m i f
EN Pro-Vice-Chancellor, n
EN Vice-Rector, n

Nota: Les atribucions dels òrgans de govern de les universitats de l'Estat espanyol no són simètriques amb les dels països angloparlants, on generalment el vicerector de la universitat s'anomena Pro-Vice-Chancellor. A les universitats de l'àmbit lingüístic català, però, s'ha optat majoritàriament per la traducció a l'anglès de Vice-Rector.

vicerector -a d'Alumnes, Titulats i Ocupabilitat, m i f

ES vicerrector -ra de Alumnos, Titulados y Empleabilidad, m i f
EN Pro-Vice-Chancellor for Student and Graduate Affairs and Employment, n
EN Vice-Rector for Student and Graduate Affairs and Employment, n

vicerector -a d'Economia i Infraestructures, m i f

ES vicerrector -ra de Economía e Infraestructuras, m i f
EN Pro-Vice-Chancellor for Finances and Infrastructure, n
EN Vice-Rector for Finances and Infrastructure, n

vicerector -a d'Economia i Seus Universitàries, m i f

ES vicerrector -ra de Economía y Sedes Universitarias, m i f
EN Pro-Vice-Chancellor for Finances and Off-campus Centres, n
EN Vice-Rector for Finances and Off-campus Centres, n

vicerector -a d'Estudiants, m i f

ES vicerrector -ra de Estudiantes, m i f
EN Pro-Vice-Chancellor for Student Affairs, n
EN Vice-Rector for Student Affairs, n

vicerector -a d'Estudiants i Campus, m i f

ES vicerrector -ra de Estudiantes y Campus, m i f
EN Pro-Vice-Chancellor for Campus and Student Affairs, n
EN Vice-Rector for Campus and Student Affairs, n

vicerector -a d'Infraestructures i Medi Ambient, m i f

ES vicerrector -ra de Infraestructuras y Medioambiente, m i f
EN Pro-Vice-Chancellor for Infrastructure and Evironment, n
EN Vice-Rector for Infrastructure and Environment, n

vicerector -a d'Infraestructures Universitàries, m i f

ES vicerrector -ra de Infraestructuras Universitarias, m i f
EN Pro-Vice-Chancellor for University Infrastructure, n
EN Vice-Rector for University Infrastructure, n

vicerector -a d'Innovació i Relacions Institucionals, m i f

ES vicerrector -ra de Innovación y Relaciones Institucionales, m i f
EN Pro-Vice-Chancellor for Innovation and Institutional Relations, n
EN Vice-Rector for Innovation and Institutional Relations, n

vicerector -a d'Innovació i Transferència, m i f

ES vicerrector -ra de Innovación y Transferencia, m i f
EN Pro-Vice-Chancellor for Innovation and Transfer, n
EN Vice-Rector for Innovation and Transfer, n

vicerector -a d'Internacionalització i Cooperació, m i f

ES vicerrector -ra de Internacionalización y Cooperación, m i f
EN Pro-Vice-Chancellor for Internationalization and Cooperation, n
EN Vice-Rector for Internationalization and Cooperation, n

vicerector -a d'Investigació, m i f

ES vicerrector -ra de Investigación, m i f
EN Pro-Vice-Chancellor for Research, n
EN Vice-Rector for Research, n

vicerector -a d'Investigació i Internacionalització, m i f

ES vicerrector -ra de Investigación e Internacionalización, m i f
EN Pro-Vice-Chancellor for Research and Internationalization, n
EN Vice-Rector for Research and Internationalization, n

vicerector -a d'Investigació i Postgrau, m i f

ES vicerrector -ra de Investigación y Posgrado, m i f
EN Pro-Vice-Chancellor for Research and Postgraduate Studies, n
EN Vice-Rector for Research and Postgraduate Studies, n

vicerector -a d'Ordenació Acadèmica, m i f

ES vicerrector -ra de Ordenación Académica, m i f
EN Pro-Vice-Chancellor for Academic Affairs, n
EN Vice-Rector for Academic Affairs, n

vicerector -a d'Ordenació Acadèmica i Convergència Europea, m i f

ES vicerrector -ra de Ordenación Académica y Convergencia Europea, m i f
EN Pro-Vice-Chancellor for Academic Affairs and European Convergence, n
EN Vice-Rector for Academic Affairs and European Convergence, n

vicerector -a d'Ordenació Acadèmica i Professorat, m i f

ES vicerrector -ra de Ordenación Académica y Profesorado, m i f
EN Pro-Vice-Chancellor for Academic Affairs and Academic Staff, n
EN Vice-Rector for Academic Affairs and Academic Staff, n

vicerctor -a de Campus i Universitat Saludable, m i f

ES vicerrector -ra de Campus y Universidad Saludable, m i f
EN Pro-Vice-Chancellor for Campus Affairs and Healthy University, n
 

vicerector -a de Campus, Cooperació i Universitat Saludable, m i f

ES vicerrector -ra de Campus, Cooperación y Universidad Saludable, m i f
EN Pro-Vice-Chancellor for Campus Affairs, Cooperation and Healthy University, n
EN Vice-Rector for Campus Affairs, Cooperation and Healthy University, n

vicerector -a de Cultura, Projecció Social i Seus Universitàries, m i f

ES vicerrector -ra de Cultura, Proyección Social y Sedes Universitarias, m i f
EN Pro-Vice-Chancellor for Cultural and Social Promotion and Off-campus Centres, n
EN Vice-Rector for Cultural and Social Promotion and Off-campus Centres, n

vicerector -a de Docència, m i f

ES vicerrector -ra de Docencia, m i f
EN Pro-Vice-Chancellor for Teaching, n
EN Vice-Rector for Teaching, n

vicerector -a de Docència i Qualitat, m i f

ES vicerrector -ra de Docencia y Calidad, m i f
EN Prov-Vice-Chancellor for Teaching and Quality, n
EN Vice-Rector for Teaching and Quality, n

vicerector -a de Planificació Economicoadministrativa, m i f

ES vicerrector -ra de Planificación Economicoadministrativa, m i f
EN Pro-Vice-Chancellor for Economic and Administrative Planning, n
EN Vice-Rector for Economic and Administrative Planning, n

vicerector -a de Política Científica i Innovació, m i f

ES vicerrector -ra de Política Científica e Innovación, m i f
EN Pro-Vice-Chancellor for Scientific Policy and Innovation, n
EN Vice-Rector for Scientific Policy and Innovation, n

vicerector -a de Política Científica i Investigació, m i f

ES vicerrector -ra de Política Científica e Investigación, m i f
EN Pro-Vice-Chancellor for Scientific Policy and Research, n
 

vicerector -a de Postgrau i Formació Permanent, m i f

ES vicerrector -ra de Posgrado y Formación Permanente, m i f
EN Pro-Vice-Chancellor for Postgraduate Studies and Lifelong Learning, n
EN Vice-Rector for Postgraduate Studies and Lifelong Learning, n

vicerector -a de Professorat, m i f

ES vicerrector -ra de Profesorado, m i f
EN Pro-Vice-Chancellor for Academic Staff, n
EN Vice-Rector for Academic Staff, n

vicerector -a de Professorat i Innovació Pedagògica, m i f

ES vicerrector -ra de Profesorado e Innovación Pedagógica, m i f
EN Pro-Vice-Chancellor for Academic Staff and Pedagogical Innovation, n
EN Vicer-Rector for Academic Staff and Pedagogical Innovation, n
 

vicerector -a de Professorat i Postgrau, m i f

ES vicerrector -ra de Profesorado y Posgrado, m i f
EN Pro-Vicechancellor for Academic Staff and Postgraduate Studies, n
EN Vice-Rector for Academic Staff and Postraduate Studies, n

vicerector -a de Projecció Cultural, m i f

ES vicerrector -ra de Proyección Cultural, m i f
EN Pro-Vice-Chancellor for Cultural Promotion, n
EN Vice-Rector for Cultural Promotion, n

vicerector -a de Projecció Cultural, Universitat Oberta i Seus Universitàries, m i f

ES vicerrector -ra de Proyección Cultural, Universidad Abierta y Sedes Universitarias, m i f
EN Pro-Vice-Chancellor for Cultural Promotion, Open University and University Headquarters, n
EN Vice-Rector for Cultural Promotion, Open University and University Headquarters, n

vicerector -a de Projecció Universitària, m i f

ES vicerrector -ra de Proyección Universitaria, m i f
EN Pro-Vice-Chancellor for University Outreach, n
EN Vice-Rector for University Outreach, n

vicerector -a de Relacions Internacionals i Mobilitat Universitària, m i f

ES vicerrector -ra de Relaciones Internacionales y Movilidad Universitaria, m i f
EN Pro-Vice-Chancellor for International Relations and Mobility Programmes, n
EN Vice-Rector for International Relations and Mobility Programmes, n

vicerector -a de Tecnologies de la Informació, m i f

ES vicerrector -ra de Tecnologías de la Información, m i f
EN Pro-Vice-Chancellor for Information Technology, n
EN Vice-Rector for Information Technology, n

vicerector -a de Títols i Tecnologia, m i f

ES vicerrector -ra de Títulos y Tecnología, m i f
EN Pro-Vice-Chancellor for Degrees and Technology, n
EN Vice-Rector for Degrees and Technology, n

vicerector -a primer -a de Planificació i Coordinació Universitària, m i f

ES vicerrector -ra primero -ra de Planificación y Coordinación Universitaria, m i f
EN First Vice-Rector for University Planning and Coordination, n
EN Pro-Vice-Chancellor for University Planning and Coordination, n

vicerectorat, m

ES vicerrectorado, m
EN Office of the Pro-Vice-Chancellor, n
EN Office of the Vice-Rector, n

Vicerectorat d'Alumnes, Titulats i Ocupabilitat, m

ES Vicerrectorado de Alumnos, Titulados y Empleabilidad, m
EN Office of the Pro-Vice-Chancellor for Student and Graduate Affairs and Employment, n
EN Office of the Vice-Rector for Student and Graduate Affairs and Employment, n

Vicerectorat d'Economia i Infraestructures, m

ES Vicerrectorado de Economía e Infraestructuras, m
EN Office of the Pro-Vice-Chancellor for Finances and Infrastructure, n
EN Office of the Vice-Rector for Finances and Infrastructure, n

Vicerectorat d'Estudiants, m

ES Vicerrectorado de Estudiantes, m
EN Office of the Pro-Vice_Chancellor for Students, n
EN Office of the Vice-Rector for Students, n
 

Vicerectorat d'Innovació i Relacions Institucionals, m

ES Vicerrectorado de Innovación y Relaciones Institucionales, m
EN Office of the Pro-Vice-Chancellor for Innovation and Institutional Relations, n
EN Office of the Vice-Rector for Innovation and Institutional Relations, n

Vicerectorat d'Innovació i Transferència, m

ES Vicerrectorado de Innovación y Transferencia, m
EN Office of the Pro-Vice-Chancellor for Innovation and Transfer, n
EN Office of the Vice-Rector for Innovation and Transfer, n

Vicerectorat d’Innovació i Transformació Digital, m

ES Vicerrectorado de Innovación y Transformación Digital, m
EN Office of the Pro-Vice-Chancellor for Innovation and Digital Transformation, n

Vicerectorat d'Investigació i Internacionalització, m

ES Vicerrectorado de Investigación e Internacionalización, m
EN Office of the Pro-Vice-Chancellor for Research and Internationalization, n
EN Office of the Vice-Rector for Research and Internationalization, n

Vicerectorat d'Investigació i Postgrau, m

ES Vicerrectorado de Investigación y Posgrado, m
EN Office of the Pro-Vice-Chancellor for Research and Postgraduate Studies, n
EN Office of the Vice-Rector for Research and Postgraduate Studies, n

Vicerectorat d'Ordenació Acadèmica, m

ES Vicerrectorado de Ordenación Académica, m
EN Office of the Pro-Vice-Chancellor for Academic Affairs, n
EN Office of the Vice-Rector for Academic Affairs, n

Vicerectorat de Campus, Cooperació i Universitat Saludable, m

ES Vicerrectorado de Campus, Cooperación y Universidad Saludable, m
EN Office of the Pro-Vice-Chancellor for Campus Affairs, Cooperation and Healthy University, n
EN Office of the Vice-Rector for Campus Affairs, Cooperation and Healthy University, n

Vicerectorat de Campus Digital i Transmèdia, m

ES Vicerrectorado de Campus Digital y Transmedia, m
EN Office of the Pro-Vice-Chancellor for Digital and Transmedia Projects, n
EN Office of the Vice-Rector for Digital and Transmedia Projects, n
 

Vicerectorat de Campus i Universitat Saludable, m

ES Vicerrectorado de Campus y Universidad Saludable, m
EN Office of the Pro-Vice-Chancellor for Campus Affairs and Healthy University, n
 

Vicerectorat de Cultura, Projecció Social i Seus Universitàries, m

ES Vicerrectorado de Cultura, Proyección Social y Sedes Universitarias, m
EN Office of the Pro-Vice-Chancellor for Cultural and Social Promotion and Off-campus Centres, n
EN Office of the Vice-Rector for Cultural and Social Promotion and Off-campus Centres, n

Vicerectorat de Docència, m

ES Vicerrectorado de Docencia, m
EN Office of the Pro-Vice-Chancellor for Teaching, n
EN Office of the Vice-Rector for Teaching, n

Vicerectorat de Gestió i Política Acadèmica de Grau, m

ES Vicerrectorado de Gestión y Política Académica de Grado, m
EN Office of the Pro-Vice-Chancellor for Undergraduate Academic Policy and Management, n

Vicerectorat de Gestió i Política de Postgrau i Formació Permanent, m

ES Vicerrectorado de Gestión y Política de Postgrado y Formación Permanente, m
EN Office of the Pro-Vice-Chancellor for Postgraduate and Lifelong Learning Policy and Management, n

Vicerectorat de Personal Docent i Investigador, m

ES Vicerrectorado de Personal Docente e Investigador, m
EN Office of the Pro-Vice-Chancellor for Teaching and Research Staff, n

Vicerectorat de Planificació Estratègica, Internacionalització i Cooperació, m

ES Vicerrectorado de Planificación Estratégica, Internacionalización y Cooperación, m
EN Office of the Pro-Vice-Chancellor for Strategic Planning, Internationalisation and Cooperation, n

Vicerectorat de Professorat, m

ES Vicerrectorado de Profesorado, m
EN Office of the Pro-Vice-Chancellor for Academic Staff, n
EN Office of the Vice-Rector for Academic Staff, n

Vicerectorat de Professorat i Seus Universitàries, m

ES Vicerrectorado de Profesorado y Sedes Universitarias, m
EN Office of the Pro-Vice-Chancellor for Academic Staff and Off-campus Centres, n
EN Office of the Vice-Rector for Academic Staff and Off-campus Centres, n

Vicerectorat de Projecció Cultural i Universitat Oberta, m

ES Vicerrectorado de Proyección Cultural y Universidad Abierta, m
EN Office of the Pro-Vice-Chancellor for Cultural Promotion and Open University, n
EN Office of the Vice-Rector for Cultural Promotion and Open University, n

Vicerectorat de Projecció Cultural, Universitat Oberta i Seus Universitàries, m

ES Vicerrectorado de Proyección Cultural, Universidad Abierta y Sedes Universitarias, m
EN Office of the Pro-Vice-Chancellor for Cultural Promotion, Open University, and University Headquarters, n
EN Office of the Vice-Rector for Cultural Promotion, Open University, and University Headquarters, n

Vicerectorat de Títols i Tecnologia, m

ES Vicerrectorado de Títulos y Tecnología, m
EN Office of the Pro-Vice-Chancellor for Degrees and Technology, n
EN Office of the Vice-Rector for Degrees and Technology, n

vicesecretari -ària general, m i f

ES vicesecretario -ria general, m i f
EN Deputy Secretary General, n

 

X

Xarxa Vives d'Universitats, f
Sigla XVU, f

ES Red Vives de Universidades, f
Sigla XVU, f
EN Vives Network of Universities, n
Abbreviation XVU, n

 

Data d'actualització: febrer de 2024