Escoltar

Diccionari UIB

A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M-N-O-P-Q-R-S-T-U-V-W-X-Y-Z 

 

A

 

acta  f

ES acta f
EN exam record n
EN examination results n

Document formal en què es fan constar les qualificacions obtingudes en un examen per cadascun dels alumnes.

 

alumne de mobilitat m
alumna de mobilitat f

ES alumno de movilidad m
ES alumna de movilidad f
EN mobility student n
 

ampliació de matrícula  f 

ES ampliación de matrícula f
EN extended enrolment n
EN extended registration n
EN addition of courses n

Període durant el qual un estudiant pot incorporar noves assignatures a la matrícula.

Nota: Els terminis d’ampliació de matrícula els fixa o bé el centre responsable de cada titulació o bé el vicerectorat competent en matèria d’ordenació acadèmica.

 

anglès B2 m

ES inglés B2 m
EN English B2 n

Nivell d’anglès necessari que els estudiants hauran d’assolir per a l’obtenció del títol de grau.

 

assegurança escolar  f

ES seguro escolar m 
EN school insurance n

Contracte pel qual s'estableix, a canvi d'una quantitat econòmica, la cobertura de les despeses d'accident, malaltia o responsabilitat civil d'un alumne o d'un grup d'alumnes d'un centre educatiu.

 

assignatura  f

ES asignatura
EN subject n

Matèria que conforma un programa que ha de ser ensenyat per un professor dins un període de temps determinat i que forma part d'un pla d'estudis. 

 

assignatura convalidada  f

ES asignatura convalidada f
EN validated subject n

Assignatura validada acadèmicament cursada i aprovada en un altre país o en una altra institució o facultat.

 

assignatura de formació bàsica  f 

ES asignatura de formación básica f
EN basic training subject n

Assignatura que recull els continguts bàsics d’una branca de coneixement.

Nota: Cada títol de grau ha de contenir almenys 60 crèdits en formació bàsica. Aquests crèdits han de ser reconeguts sempre entre els diversos títols de grau de la mateixa branca de coneixement.

 

assignatura de lliure configuració  f 
assignatura de lliure elecció
  f

ES asignatura de libre configuración f
ES asignatura de libre elección f
EN free-elective subject n

Assignatura no sempre relacionada amb el pla d'estudis que un estudiant universitari pot cursar per completar els crèdits requerits, a la universitat on està matriculat, en una altra universitat o en una empresa amb la qual la universitat tingui signat algun programa de col·laboració o conveni.

 

assignatura obligatòria  f

ES asignatura obligatoria f
EN compulsory subject n

Assignatura establerta lliurement per cada universitat dins un pla d'estudis, que l'alumne té l'obligació de cursar per completar els crèdits requerits.

 

assignatura optativa  f

ES asignatura optativa f
EN optional subject n

Assignatura establerta lliurement per cada universitat dins un pla d'estudis, que l'alumne té l'opció de cursar per completar els crèdit requerits.

 

assignatura troncal  f 

ES asignatura troncal f
EN core subject n

Assignatura d’un pla d'estudis que inclou els continguts bàsics d'una titulació oficial i que l'alumne ha de cursar obligatòriament per completar els crèdits requerits.

 

avaluació  f 

ES evaluación f
EN assessment n

Etapa del procés educatiu que té per finalitat comprovar de quina manera s’han assolit els objectius pedagògics proposats.

  

avaluació contínua  f 
avaluació continuada
  f

ES evaluación continua f
EN continuous assessment n

Avaluació educativa, realitzada de forma continuada al llarg de tot el procés educatiu, que permet informar els alumnes i els professors del nivell d'aprenentatge, de les competències adquirides respecte dels objectius plantejats i de les dificultats d'aprenentatge de cada alumne.

Nota: El procediment d’avaluació contínua s’ha de basar, com a mínim, en proves parcials realitzades al llarg del curs, treballs o projectes, informes o memòries de pràctiques i proves d’execució de tasques, entre d’altres. Almenys el 50 per cent de la qualificació final d’una assignatura ha de dependre d’un procediment d’avaluació contínua.

 

avaluació complementària  f 

ES evaluación complementaria f
EN complementary assessment n

Avaluació que es durà a terme en acabar cada semestre i en la qual es podran programar tant les recuperacions de les activitats d’avaluació contínua no superades o no realitzades com els exàmens o les proves de l’avaluació final. 

 

avaluació extraordinària  f

ES evaluación extraordinaria f
EN extraordinary assessment n

Avaluació suplementària programada fora del període docent d’impartició d’una assignatura.

 

B

 

beca  f

ES beca f 
EN grant n

Ajut econòmic que rep una persona per dur a terme uns estudis o una investigació, generalment atenent a les circumstàncies socioeconòmiques o l'aprofitament acadèmic del sol·licitant.

 

beca de col·laboració  f

ES beca de colaboración f
EN collaboration grant n

Beca dirigida a estudiants universitaris perquè puguin desenvolupar una sèrie d'activitats en un departament o un servei d'una universitat.

 

becari -ària  m i  f 

ES becario -ria m i f
EN grantholder n

Estudiant o investigador que gaudeix d’una beca.

 

branca de coneixement  f

ES rama de conocimiento f
EN branch of knowledge n

Cadascuna de les cinc branques en què s’estructuren els estudis en l’espai europeu d’educació superior: arts i humanitats, ciències, ciències de la salut, ciències socials i jurídiques, i enginyeria i arquitectura.

 

C

 

Campus Extens m

ES Campus Extens m
EN Campus Extens (Distance Learning) n

Servei d’ensenyament en línia al qual tenen accés professors i alumnes de la UIB amb l’ajut de les tecnologies de la informació i la comunicació, amb una oferta d’estudis progressiva i en constant desenvolupament, que permet competir amb les universitats europees i iberoamericanes.

 

centre adscrit  m

ES centro adscrito m
EN affiliated centre n

Centre de titularitat pública o privada que, mitjançant una adscripció, imparteix estudis conduents a l’obtenció de títols de caràcter oficial i amb validesa en tot el territori de l’Estat amb l’autorització de la universitat i sota el seu control acadèmic.

 

centre universitari municipal m

ES centro universitario municipal m
EN city universitary centre n

 

certificat acadèmic personal  m 

ES certificado académico personal m
EN personal academic transcript n

Document a través del qual es reconeix el caràcter oficial de l'expedient acadèmic d'un estudiant o titulat, d'acord amb les dades que figuren als arxius de la universitat.

Nota: Conté les dades personals, les dades d’accés, les dades de la titulació, les assignatures superades (tipologia, qualificació i convocatòria d’avaluació) i la distribució dels crèdits, d’acord amb el pla d’estudis i el grau d’assoliment.

 

certificat supletori del títol m

ES certificado supletorio del título m
EN provisional degree certificate n

Document que substitueix provisionalment el títol definitiu, amb el mateix valor que aquest a efectes legals, fins que el títol definitu no s’hagi expedit.

 

competència  f

ES competencia f  
EN competence n

Manifestació de la capacitat resultant de l'ús eficaç d'un conjunt de recursos interns o externs en situacions autèntiques d'aprenentatge o en un context professional.

Nota: Es tracta d’una combinació d’habilitats pràctiques, coneixements, motivacions, valors ètics, actituds, emocions i altres components socials i de comportament necessaris per aconseguir una acció eficaç.

 

competència específica  f 

ES competencia específica f
EN specific competence n

Competència pròpia d'una professió o àmbit de coneixement concret, que suposa la capacitat d'aplicar les habilitats i els coneixements a noves situacions dins la mateixa professió o el mateix àmbit de coneixement.

 

competència general  f 
competència genèrica  f 
competència transversal
  f

ES competencia general f
ES competencia genérica
ES competencia transversal f
EN general competence n
EN generic competence n

Competència necessària per al desenvolupament vital de la persona que és compartida per diferents professions o per diversos àmbits del coneixement.

 

Comissió de Garantia de Qualitat f

ES Comisión de Garantía de Calidad f
EN Quality Assurance Commission n

 

consell d’estudiants  m 

ES consejo de estudiantes m
EN academic council n

Màxim òrgan amb caràcter independent de representació estudiantil en l'àmbit universitari, encarregat de canalitzar i coordinar aquesta representació a la universitat.

 

convocatòria d'examen f

ES convocatoria de examen f
EN examination session n
EN examination sitting n

Escrit mitjançant el qual es convoquen els alumnes en un dia, un lloc i una hora concrets per presentar-se a una prova d’avaluació d’una assignatura.

 

cooperació universitària al desenvolupament f

ES cooperación universitaria al desarrollo f
EN university development cooperation n

 

crèdit ECTS  m
crèdit europeu
  m

ES crédito ECTS m
ES crédito europeo m
EN ECTS credit n

Unitat de valoració de l'activitat acadèmica total de l’alumne, expressada en hores, que inclou tant les classes teòriques i pràctiques com l'esforç dedicat a l'estudi, la preparació i la realització d'exàmens.

Nota 1: El crèdit ECTS estructura i organitza els currículums d'acord amb el sistema europeu de transferència de crèdits. Un crèdit europeu equival a 25 hores de treball de l’alumne.

Nota 2: La sigla ECTS prové de l’anglès European Credit Transfer System.

 

D

 

degà -ana  m i f 

ES decano -na m i f
EN Dean n

Docent que exerceix la direcció d'una facultat, la representa davant l'administració educativa i coordina les funcions i activitats que s'hi desenvolupen.

 

delegació d’estudiants  f 

ES delegación de estudiantes f
EN student delegation n

Agrupació d'alumnes dels mateixos estudis o facultat que fa les funcions de representació.

 

delegat –ada del rector m i f

ES delegado –da del rector m i f
EN delegate of the Rector n
EN delegate of the Vice-Chancellor n

Òrgan unipersonal que pot designar el rector, sota la seva responsabilitat, per exercir millor les seves funcions.

 

departament  m

ES departamento m
EN department n

Divisió organitzativa dels ensenyaments per matèries en una universitat.

 

director -a d’escola universitària  m i f

ES director -ra de escuela universitaria m i f
EN University school director n
EN University college director n

Persona que té la representació d’una escola universitària i n’exerceix les funcions de direcció i gestió ordinària. 

 

doble titulació  f 

ES doble titulación f
EN double degree n

Titulació oficial que acredita que una persona ha superat uns estudis universitaris que abracen àrees pròpies de diversos àmbits de coneixement i es cursen en un sol programa integrat.

Nota: La durada d'aquests estudis és superior al que comportaria l'obtenció d'una sola titulació però molt inferior al que implicaria cursar els dos graus de manera consecutiva.

 

doctorat  m  

ES doctorado m
EN doctorate n
EN doctoral degree n

Títol universitari que acredita que una persona ha superat els estudis de doctorat i la tesi doctoral.

 

 

A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M-N-O-P-Q-R-S-T-U-V-W-X-Y-Z

 

E

 

escola universitària  f 

ES escuela universitaria f
EN university school n
EN university college n

Centre encarregat d’organitzar els ensenyaments i els processos acadèmics, administratius i de gestió conduents a l’obtenció de títols universitaris.

 

espai europeu d’educació superior  m
EEES
  m

ES  espacio europeo de educación superior m
ES EEES m
EN European higher education area n
EN EHEA n

Àmbit d'organització de l'educació superior que té per objecte l'harmonització i la convergència dels diferents sistemes educatius de la Unió Europea per facilitar l'intercanvi entre estudiants i professors, la transparència i la compatibilitat dels estudis, títols i diplomes de tots els països.

 

estada solidària f

ES estancia solidaria f
EN volunteer stay n
  

estudis de doctorat  m pl

ES estudios de doctorado m pl
EN doctoral studies n pl

Estudis universitaris necessaris per obtenir el títol de doctor.

 

estudis de grau  m pl

ES estudios de grado m pl
EN bachelor’s degree studies n pl

Estudis oficials que tenen la finalitat que l'alumne obtingui una formació de caràcter general orientada a la preparació per a l'exercici professional, segons l'estructura dels estudis universitaris adaptats a l'espai europeu d'educació superior.

Nota: Els plans d’estudis tenen una càrrega de 240 crèdits, que equivalen a un període d'estudi de quatre anys per obtenir el títol de grau.

 

estudis de màster  m pl 

ES estudios de màster m pl
EN master’s degree studies n pl

Estudis oficials de postgrau que tenen la finalitat que l'alumne adquireixi una formació avançada, de caràcter especialitzat o pluridisciplinari, amb orientació professional, acadèmica o de recerca, segons l'estructura dels estudis universitaris adaptats a l'espai europeu d'educació superior.

Nota: Els plans d'estudis tenen una càrrega de 60 o de 120 crèdits per obtenir el títol de màster.

 

estudis de postgrau  m pl

ES estudios de posgrado m pl
EN postgraduate studies n pl

Estudis oficials posteriors a la diplomatura, la llicenciatura o el grau.

 

expedient acadèmic  m

ES expediente académico m
EN academic record n

Conjunt de documents on consten dades de caràcter administratiu relatives a un alumne i també dades acadèmiques, com ara les assignatures cursades, els centres educatius on s'han cursat o les qualificacions obtingudes.

 

F

 

facultat  f

ES facultad f
EN faculty n

Centre d'una universitat al qual corresponen una o diverses àrees de coneixement contigües, on s'imparteixen els ensenyaments d'uns estudis determinats o de diversos estudis afins conduents a l’obtenció de títols universitaris.

 

formació complementària f

ES formación complementaria f
EN supplementary training n
 

 

G

 

guia docent  f

ES guía docente f
EN course guide n

Document en el qual s'especifiquen tots els aspectes d'una assignatura.

Nota: Hi apareixen descrits els objectius, les competències que s'adquireixen, el programa, la metodologia, la bibliografia, els professors, els grups i el catàleg de tècniques docents i activitats acadèmiques.

 

 

 

H

 

homologació f

ES homologación f
EN official recognition n

Reconeixement oficial de l'equivalència d'un títol estranger respecte d'un determinat títol oficial de l’Estat espanyol vigent amb validesa en tot el territori nacional.

 

I

 

internacionalització f

ES internacionalización f
EN internationalisation n
 

itinerari acadèmic m

ES itinerario académico m
EN academic pathway n
EN academic track n

Trajectòria d’aprenentatge que complementa la formació de l’alumne, mitjançant l’agrupació seqüencial d’assignatures, cursos, o els seus equivalents.

 

J

 

jornada de portes obertes f


ES jornada de puertas abiertas f
EN open day n
 

 

M

 

marc europeu comú de referència per a les llengües  m
MECR
  m

ES marco común europeo de referencia para las lenguas m
ES MCER m
EN Common European Framework of Reference for Languages n
EN CEFR n

Sistema comú europeu per a l’aprenentatge i l’avaluació de les llengües amb l’objectiu d’assegurar l’equivalència entre els diferents títols oficials impartits en universitats i acadèmies.

Nota: El marc estructura la competència lingüística en sis nivells: de menys a més, A1, A2, B1, B2, C1 i C2.

 

matèria  f 

ES materia f
EN subject area n

Unitat acadèmica d’ensenyament que es pot concretar en una o en diverses assignatures

 

matrícula f

ES matrícula f
EN enrolment n
EN registration n

Inscripció d'un alumne admès per cursar un programa acadèmic de formació.

 

memòria d’activitats f

ES memoria de actividades f
EN activity report n
 

 

N

 

nota  f 
qualificació
  f

ES nota f
ES calificación f
EN mark n

Valoració, quantitativa o qualitativa, d'una assignatura, un examen, un exercici escolar, etc., amb vista a una avaluació educativa.

Nota: Les notes que consten a les actes són numèriques, de 0 a 10, amb un decimal, i es corresponen amb la qualificació qualitativa següent: suspens (0,0-4,9), aprovat (5,0-6,9), notable (7,0-8,9) i excel·lent (9,0-10).

 

nota de tall  f

ES nota de corte f
EN cut-off mark n

Nota mínima necessària per accedir a uns estudis universitaris determinats, que es calcula segons l'oferta i la demanda dels estudis, per la qual cosa varia anualment.

 

P

 

paràmetre de ponderació m

ES parámetro de ponderación m
EN weighting parameter n

Assignació d’un major valor a determinades matèries, les qualificacions de les quals s’inclouen a la nota d’admissió multiplicades per un d’aquests paràmetres.

Nota: Els valors d’aquests paràmetres poden ser diferents en cada universitat i en cada grau.

 

pla d’estudis m

ES plan de estudios m
EN curriculum n

Concreció del currículum vigent en un moment donat en forma d'ordenació general per cursos, etapes i cicles dels continguts, assignatures i activitats que han de desenvolupar-se, la superació del qual dóna lloc a l’obtenció d’un títol universitari de caràcter oficial.

 

plaça d’alumne –a col·laborador –a m i f

ES plaza de alumno –na colaborador –ra m i f
EN student assistant placement n
EN student assistant position n

Plaça a la qual poden optar, a través d’una convocatòria, els alumnes matriculats a la UIB de qualsevol estudi de grau que compleixin els requisits exigits.

Nota: Els alumnes col·laboradors poden ser de tipus A (col·laboració en tasques d’investigació, lligada al personal docent i investigador de les facultats i escoles), de tipus B (col·laboració en tasques de recerca i pràctiques, lligada a serveis) i de tipus C (col·laboració en projectes d’innovació i millora de la qualitat docent).

 

pràcticum  m

ES prácticum m
EN practicum n

Assignatura d'uns estudis determinats que consisteix a fer pràctiques en una institució, una organització o una empresa, al costat de professionals.

 

pràctiques  f pl 

ES prácticas f pl
EN practical sessions n pl
EN practicals n pl

Període durant el qual una persona treballa en una organització per adquirir la formació pràctica necessària per desenvolupar una activitat professional.

 

pràctiques curriculars  f pl

ES prácticas curriculares f pl
EN curricular placements n pl

Pràctiques integrades en els plans d’estudis amb una assignació de crèdits acadèmics en funció de la durada i la intensitat, per a les quals l’alumne ha d’estar matriculat a l’assignatura corresponent i complir tots els requisits especificats al pla d’estudis.

Nota: Les pràctiques poden fer-se en empreses, entitats i institucions, inclosa la mateixa UIB. Com a pràctiques de naturalesa formativa, no se’n deriven en cap cas obligacions pròpies d’un contracte laboral.

 

pràctiques extracurriculars  f pl

ES prácticas extracurriculares f pl
EN extracurricular placements n pl

Pràctiques que els estudiants realitzen de manera voluntària durant el seu període de formació i que, tot i no estar incloses als seus plans d’estudis, poden ser objecte de reconeixement de crèdits.

Nota: Les pràctiques poden fer-se en empreses, entitats i institucions, inclosa la mateixa UIB. Com a pràctiques de naturalesa formativa, no se’n deriven en cap cas obligacions pròpies d’un contracte laboral. Aquestes pràctiques estan gestionades pel DOIP o altres entitats.

 

preinscripció  f

ES preinscripción f
EN preregistration n

Procediment administratiu que han de fer les persones que vulguin iniciar estudis universitaris de grau amb limitació de places, les quals han d’indicar, per ordre de preferència, els estudis que volen cursar i les universitats on els volen cursar.

 

procediment d’accés  m

ES procedimiento de acceso m
EN access procedure n

Conjunt de requisits que els estudiants han de superar per accedir a la universitat.

  

procediment d’admissió  m

ES procedimiento de admisión m
EN admission procedure n

Conjunt de requisits que condicionen l’ingrés dels estudiants a la universitat, com ara el nombre de places disponibles, la reserva de places, els criteris de valoració, etc.

 

programa de cooperació m

ES programa de cooperación m
EN cooperation programme n
 

prova d’accés a la universitat  f
PAU  f

ES prueba de acceso a la universidad f
ES PAU f
EN university entrance examinations n
EN PAU n

Examen a què se sotmeten els estudiants que volen accedir a estudis universitaris i en què es valoren els coneixements adquirits en el batxillerat.

 

Q

 

qualificació  f 
nota  f

ES calificación f
ES nota f
EN mark n

Valoració, quantitativa o qualitativa, d'una assignatura, un examen, un exercici escolar, etc., amb vista a una avaluació educativa.

Nota: Les notes que consten a les actes són numèriques, de 0 a 10, amb un decimal, i es corresponen amb la qualificació qualitativa següent: suspens (0,0-4,9), aprovat (5,0-6,9), notable (7,0-8,9) i excel·lent (9,0-10).

 

R

 

reconeixement de crèdits  m 

ES reconocimiento de créditos m
EN credit recognition n

Procés que consisteix a acceptar la universitat els crèdits obtinguts en uns estudis oficials, a la mateixa universitat o en una altra, que són computats en estudis diferents a efectes d’obtenir un títol oficial.

 

rector -a  m i f

ES rector -ra m i f
EN Rector n
EN Vice-Chancellor n

Màxima autoritat acadèmica d’una universitat.

 

règim de permanència f

ES régimen de permanencia m
EN attendance requirements n

Conjunt de normes fixades pel Consell Social que regulen la permanència dels estudiants en una universitat.

 

reglament acadèmic m

ES reglamento académico
EN academic regulations pl n


Reglament que regula aspectes fonamentals de l’ordenació acadèmica, com ara la matrícula, l’organització docent, l’avaluació i la finalització d’estudis mitjançant compensació.

 

 

A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M-N-O-P-Q-R-S-T-U-V-W-X-Y-Z

 

S

 

semestre  m

ES semestre m
EN semester n

Espai de temps durant el qual s’imparteix un nombre determinat d’assignatures.

Nota: El curs acadèmic és de dos semestres. Generalment cada semestre consta de 5 assignatures de 6 crèdits.

 

síndic -a de greuges m i f

ES defensor -ra universitario -ria m i f
EN Ombudsman n

Persona encarregada de defensar i protegir els drets i els interessos legítims de tots els membres de la comunitat universitària.

 

suplement europeu al títol  m
SET  m

ES suplemento europeo al título m
ES SET m
EN European Diploma Supplement n
EN SDS n

Annex incorporat a un títol oficial que proporciona una descripció de la naturalesa, el nivell, el context, el contingut i l’estatus dels estudis superats.

Nota: El suplement europeu al títol facilita la transparència internacional i el reconeixement acadèmic i professional de les qualificacions.

 

T

 

taxa acadèmica f

ES tasa académica f
EN academic fee n

Import que ha de pagar un alumne a una universitat, que correspon al preu de la matrícula del curs i el cost de la docència que rebrà.

Nota: L’import depèn del fet si l’alumne es matricula a estudis oficials o no, o si la universitat és pública o privada.

 

títol de grau  m

ES título de grado m
EN bachelor’s degree n

Títol que s’obté després de cursar i aprovar els estudis de grau.

 

títol de màster  m

ES título de màster m
EN master’s degree n

Títol que s’obté després de cursar i aprovar els estudis de màster.

 

títol de postgrau  m 

ES título de posgrado m
EN postgraduate degree n
EN postgraduate qualification n

Títol que s’obté després de cursar i aprovar els estudis de postgrau.

 

títol propi  m 

ES título propio m
EN (name of university)-specific degree n

Títol acadèmic expedit per una universitat i només reconegut per aquesta, que acredita la superació d'un cicle d'estudis determinat que la universitat incorpora a la seva oferta acadèmica.

 

treball de fi de grau m
TFG m

ES trabajo de fin de grado m
ES TFG m
EN bachelor’s thesis n

Treball que l’estudiant de grau ha d’elaborar i defensar durant el quart curs de la titulació per obtenir el títol de grau, per a la matrícula del qual haurà d’haver superat la totalitat dels crèdits de les matèries de formació bàsica.

Nota: El TFG ha de tenir una extensió mínima de 6 crèdits i màxima de 18.
 

treball de fi de màster m
TFM m

ES trabajo de fin de máster m
ES TFM m
EN master’s thesis n

Treball que l’estudiant de màster ha d’elaborar i defensar públicament a la fase final del pla d’estudis per obtenir el títol de màster, orientat a l’especialització professional o a la investigació, d’acord amb els continguts del pla d’estudis del màster.

Nota: El TFM ha de tenir una extensió mínima de 6 crèdits i màxima de 30.
 

tutoria f 

ES tutoría f
EN tutoring n

Procés entre el professor tutor i l’alumne, en el marc institucional, que té per finalitat constituir una relació de suport en la qual el primer ajuda el segon a dissenyar l’assoliment dels seus objectius acadèmics, personals i professionals.
 

U

 

UIBdigital m 

ES UIBdigital m
EN UIBdigital n

Portal amb accés personalitzat que la UIB posa a l’abast de tota la comunitat universitària i que permet accedir als serveis telemàtics de la Universitat, amb l’objectiu d’agilitar els tràmits amb l’Administració de la UIB.

 

 

 

V

 

vicerector -am i f

ES vicerrector -ra m i f
EN vice-rector n
EN vice-president n

Persona que té per missió assistir el Rector en el govern de la Universitat coordinant i dirigint les activitats que li assigni i exercir la representació del Rector quan li sigui delegada.
 

W

 

www.uib.cat m

ES www.uib.cat m
EN www.uib.cat n

Domini a partir del qual es pot accedir al web corporatiu oficial de la Universitat de les Illes Balears en la seva versió «.cat».

Nota: També s’hi pot accedir a través de les extensions de domini «.eu» i «.es».

 

Darrera actualització: setembre de 2016