Sigles UIB

ANECA

CA Agència Nacional d’Avaluació de la Qualitat i Acreditació

ES Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación

EN National Agency for Quality Assessment and Accreditation

 

AQUIB

CA Agència de Qualitat Universitària de les Illes Balears

ES Agencia de Calidad Universitaria de las Illes Balears

EN University Quality Agency of the Balearic Islands

CAC

CA Centre d’Autoaprenentatge de Català

ES Centro de Autoaprendizaje de Catalán

EN Self-access Centre for Catalan

 

CD2

CA Centre de Documentació en Cooperació al Desenvolupament

ES Centro de Documentación en Cooperación al Desarrollo

EN Centre for Documentation on Cooperation for Development

 

CEDOC

CA Centre d’Estudis i Documentació Contemporània

ES Centro de Estudios y Documentación Contemporánea

EN Centre for Contemporary Studies and Documentation

 

CEP

CA Centre d’Estudis de Postgrau

ES Centro de Estudios de Posgrado

EN Centre for Postgraduate Studies

 

CEU

CA catedràtic -a d’escola universitària

ES catedrático -ca de escuela universitaria

EN university college professor

 

CTI@UIB

CA Centre de Tecnologies de la Informació de la Universitat de les Illes Balears

ES Centro de Tecnologías de la Información de la Universidad de las Illes Balears

EN Information Technology Centre of the University of the Balearic Islands

 

CU

CA catedràtic -a d’universitat

ES catedrático -ca de universidad

EN full professor

 

DELE

CA Diploma d’Espanyol com a Llengua Estrangera

ES Diploma de Español como Lengua Extrangera

EN Diploma in Spanish as a Foreign Language

 

DIRCOM

CA Direcció de l'Estratègia de Comunicació i Promoció Institucional

ES Dirección de la Estrategia de Comunicación y Promoción Institucional 

EN Direction of the Communication and Institutional Promotion Strategy

 

DOIP

CA Departament d’Orientació i Inserció Professional

ES Departamento de Orientación e Inserción Profesional

EN Careers Guidance and Placement Department

ECTS

CA European Credit Transfer System

ES European Credit Transfer System

EN European Credit Transfer System

 

EEES

CA espai europeu d’educació superior

ES espacio europeo de educación superior

EN European higher education area

EN EHEA

 

FCI

CA Fundació Càtedra Iberoamericana a la Universitat de les Illes Balears

ES Fundación Cátedra Iberoamericana en la Universidad de las Illes Balears

EN Iberoamerican Chair Foundation at the University of the Balearic Islands

 

FUEIB

CA Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears

ES Fundación Universidad-Empresa de las Illes Balears

EN University-Enterprise Foundation of the Balearic Islands

 

FuGUIB

CA Fundació General de la Universitat de les Illes Balears

ES Fundación General de la Universidad de las Illes Balears

EN University of the Balearic Islands General Foundation

 

GRG

CA Grup de Relativitat i Gravitació

ES Grupo de Relatividad y Gravitación

EN Relativity and Gravitation Group

 

IAC3

CA Institut d’Aplicacions Computacionals de Codi Comunitari

ES Instituto de Aplicaciones Computacionales de Código Comunitario

EN Institute of Applied Computing & Community Code

 

ICE

CA Institut de Ciències de l’Educació

ES Instituto de Ciencias de la Educación

EN Institute for Education Sciencies

 

IEHM

CA Institut d’Estudis Hispànics en la Modernitat

ES Instituto de Estudios Hispánicos en la Modernidad

EN Institute for Hispanic Studies in Modernity

 

IFISC

CA Institut de Física Interdisciplinària i Sistemes Complexos

ES Instituto de Física Interdisciplinar y Sistemas Complejos

EN Institute for Cross-Disciplinary Physics and Complex Systems

 

IMEDEA

CA Institut Mediterrani d’Estudis Avançats

ES Instituto Mediterráneo de Estudios Avanzados

EN Mediterranean Institute for Advanced Studies

 

INAGEA

CA Institut d’Investigacions Agroambientals i d’Economia de l’Aigua

ES Instituto de Investigaciones Agroambientales y de Economía del Agua

EN Agro-Environmental Research and Water Economics Institute

 

IRIE

CA Institut de Recerca i Innovació Educativa   

ES Instituto de Investigación e Innovación Educativa 

EN Institute for Educational Research and Innovation

IUNICS

CA Institut Universitari d’Investigacions en Ciències de la Salut

ES Instituto Universitario de Investigaciones en Ciencias de la Salud

EN University Institute for Research into Health Sciencies

 

LabCSD

CA Laboratori de Conducta i Sistemes Dinàmics

ES Laboratorio de Conducta y Sistemas Dinámicos

EN Behavioural and Dynamic Systems Laboratory

 

LADAT

CA Unitat d’Animació i Tecnologies Audiovisuals

ES Unidad de Animación y Tecnologías Audiovisuales

EN Animation and Audiovisual Technologies Unit

 

LBNB

CA Laboratori de Biologia Molecular, Nutrició i Biotecnologia

ES Laboratorio de Biología Molecular, Nutrición y Biotecnología

EN Molecular Biology, Nutrition and Biotechnology Laboratory

 

LSH

CA Laboratori de Sistemàtica Humana

ES Laboratorio de Sistemática Humana

EN Human Systematics Laboratory

 

LTIM

CA Laboratori de Tecnologies de la Informació i Multimèdia

ES  Laboratorio de Tecnologías de la Información y Multimedia

EN Information Technologies and Multimedia Laboratory

 

MECR

CA marc europeu comú de referència per a les llengües

ES marco común europeo de referencia para las lenguas

ES MCER

EN Common European Framework of Reference for Languages

EN CEFR

 

Mus&Art Lab

CA Laboratori de Música i Art

ES Laboratorio de Música y Arte

EN Music and Art Laboratory

 

OCDS

CA Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat

ES Oficina de Cooperación al Desarrollo y Solidaridad

EN Cooperation for Development and Solidarity Office

 

OSR

CA Oficina de Suport a la Recerca

ES Oficina de Apoyo a la Investigación

EN Research Support Office

 

OTRI

CA Oficina de Transferència de Resultats d’Investigació

ES Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación

EN Research Results Transfer Office


OUSIS

CA Oficina d'Universitat Saludable i Sostenible

ES Oficina de Universidad Saludable y Sostenible

EN Office for Healthy and Sustainable University

PAS

CA personal d’administració i serveis

ES personal de administración y servicios

EN administrative staff

 

PDI

CA personal docent i investigador

ES personal docente e investigador

EN academic staff

 

POTU

CA Programa d’orientació i transició a la Universitat

ES Programa de orientación y transición a la Universidad

EN Orientation and transition to the University programme

 

PROAP-UIB

CA Programa d’assessorament psicològic i educatiu

ES Programa de Asesoramiento Psicológico y Educativo

EN Psychological and Educational Advice Programme

 

R+D+I

CA recerca, desenvolupament i innovació

ES investigación, desarrollo e innovación

ES I+D+I

EN research, development and innovation

EN RDI

RUCT

CA Registre d’Universitats, Centres i Títols

ES Registro de Universidades, Centros y Títulos

EN Registry of Universities, Centres and Titles

SAC

CA Servei d’Activitats Culturals

ES Servicio de Actividades Culturales

EN Cultural Activities Service

SAGA

CA Servei d'Alumnes i Gestió Acadèmica

ES Servicio de Alumnos y Gestión Académica

EN Student and Academic Management Service

SBD

CA Servei de Biblioteca i Documentació

ES Servicio de Biblioteca y Documentación

EN Library and Documentation Service

 

SCC

CA Servei de Control i Comptabilitat

ES Servicio de Control y Contabilidad

EN Financial Control and Accounting Service

SCT

CA Serveis Cientificotècnics

ES Servicios Cientificotécnicos

EN Scientific & Technical Services

SEQUA

CA Servei d’Estadística i Qualitat Universitària

ES Servicio de Estadística y Calidad Universitaria

EN Statistics and University Quality Service

 

SET

CA suplement europeu al títol

ES suplemento europeo al título

EN European Diploma Supplement

EN DS

 

SI UIB

CA Servei d’Informació

ES Servicio de Información

ES Information Service

 

SNSS

CA Servei de Nòmines i Seguretat Social

ES Servicio de Nóminas y Seguridad Social

EN Payroll and Social Security Service


SPCIUT

CA Servei de Patrimoni, Contractació, Infraestructura i Unitat Tècnica

ES Servicio de Patrimonio, Contratación, Infraestructura y Unidad Técnica

EN Assets, Contracts and Infrastructures Service and Technical Unit

SRAV

CA Servei de Recursos Audiovisuals

ES Servicio de Recursos Audiovisuales

EN Audiovisuals Service

SRH

CA Servei de Recursos Humans

ES Servicio de Recursos Humanos

EN Human Resources Service

SRI

CA Servei de Relacions Internacionals

ES Servicio de Relaciones Internacionales

EN International Relations Service

 

SSIGT

CA Servei de Sistemes d’Informació Geogràfica i Teledetecció

ES Servicio de Sistemas de Información Geográfica y Teledetección

EN Geographical Information System and Remote Sensing Service

 

TFG

CA treball de fi de grau

ES trabajo de fin de grado

EN bachelor’s thesis

 

TFM

CA treball de fi de màster

ES trabajo de fin de máster

EN master's thesis

 

TU

CA professor -a titular d’universitat

ES profesor -ra titular de universidad

EN university lecturer

 

TU int.

CA professor -a titular d’universitat interí -ina

ES profesor -ra titular de universidad interino -na

EN tenure-track university lecturer

UAA

CA Unitat d’Atenció a l’Alumne

ES Unidad de Atención al Alumno

EN Student Services Centre

UAPI

CA Unitat d’Assessorament Psicològic Infantil

ES Unidad de Asesoramiento Psicológico Infantil

EN Child Psychological Counselling Unit

UIB

CA Universitat de les Illes Balears

ES Universidad de las Illes Balears

EN University of the Balearic Island

 

UOM

CA Universitat Oberta per a Majors

ES Universidad Abierta para Mayores

EN Open University for Seniors

 

Darrera actualització: Setembre de 2016